ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

19.11.2012

                    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»                    «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

                                 (Συγχρηματοδοτούμενη πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

                                                            (εντός πλαισίου κρατικών ενισχύσεων)

                                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

                               «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
                               ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

                                                                     ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΕΦΔ «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’), καλεί:
A)   Tους δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Α’ τρόπο πληρωμής, να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών
έγγραφο αίτημα λήψης προκαταβολής ύψους 40% επί της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης, συνοδευόμενο από
αίτημα επαλήθευσης και όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΟ (2): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ
υπογραφείσας σύμβασης.
B)   Τους δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Γ’ τρόπο πληρωμής και έχουν υλοποιήσει ποσοστό 30% του φυσικού
αντικειμένου, υπολογιζομένου σωρευτικά, με βάση τόσο τις ανθρωποώρες κατάρτισης όσο και τα παραδοτέα των
συμβουλευτικών υπηρεσιών, να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών έγγραφο αίτημα επαλήθευσης –
πιστοποίησης δαπανών και σχετικό έγγραφο οικονομικό αίτημα, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΟ (2): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ» της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ υπογραφείσας σύμβασης. Οι ως άνω δικαιούχοι θα υποβάλλουν και
περιοδική έκθεση προόδου συμβουλευτικής και κατάρτισης.
Ακολουθούν:

Α.  τα κατωτέρω έντυπα (υποχρεωτική χρήση):

Β. υπόδειγμα τιμολογίου

Όσον αφορά στα λοιπά δικαιολογητικά, θα χρησιμοποιηθούν τα αναρτημένα αρχεία στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ (ανακοίνωση της 18ης Μαΐου 2012 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’).

Το δελτίο παρακολούθησης δαπανών και φυσικού αντικειμένου ενίσχυσης θα συμπληρωθεί μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των προγραμμάτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης μετά από σχετική
ανακοίνωση που θα εκδώσει ο ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ.