ΤΕΒΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Αθήνα, 06/09/2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016, καθώς και για το ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, μπορείτε να αποταθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?6wc.contextURL%3D%252Fspaces%252Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D15hq8l6ezl_67&_afrLoop=2784227092462832#%40%3F6wc.contextURL%253D%25252Fspaces%25252Fprod_ministry%2526_adf.ctrl-state%253D15hq8l6ezl_67%3D%26_afrLoop%3D2784227092462832%26