ΤΕΒΑ: ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

26/09/2016

ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΕΒΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 26.09.2016 λειτουργεί ο κάτωθι νέος ιστότοπος για το ΤΕΒΑ: http://teba.eiead.gr

Εφεξής, όλες οι ανακοινώσεις/ενημερώσεις/πληροφορίες που αφορούν στο ΤΕΒΑ και το ΕΠ ΕΒΥΣ θα αναρτώνται στον νέο ιστότοπο.

 

22/09/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών  – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών) προέβη στη σύνταξη ή/και επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών 49 προϊόντων, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο προμήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Οι προτάσεις της ΓΓΕ σχετικά με τη συσκευασία και την περιεχόμενη ποσότητα των προϊόντων, καθώς επίσης σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους, δεν είναι δεσμευτικές για τους Δικαιούχους, αποτελούν ωστόσο έναν καλό οδηγό για την ευδοκίμηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των συμβάσεων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η προμήθεια των ανωτέρω 49 ειδών δεν είναι δεσμευτική για τους Δικαιούχους, καθώς αυτοί έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν οποιοδήποτε προϊόν επιθυμούν, το οποίο εμπίπτει στους Δείκτες Εκροών του Προγράμματος.

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

 

07/09/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρακαλούνται οι Επικεφαλής Εταίροι των Κοινωνικών Συμπράξεων που ολοκληρώνουν τη διενέργεια των διαγωνισμών αποκεντρωμένων προμηθειών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής να αποστέλλουν στη Διαχειριστική Αρχή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   (υπόψη Μονάδας Β’ e.fotopoulou@eiead.gr) τα εξής:

Α) Ενημέρωση σχετικά με τη μεθοδολογία διανομής των αποκεντρωμένων προμηθειών (π.χ είδη προϊόντων, ποσότητες ανά ωφελούμενη μονάδα, πλήθος διανομών, τρόπος ενημέρωσης ωφελουμένων κτλ)

Β) Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα διανομής αποκεντρωμένων προμηθειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ, σελ. 20: «Το πρώτο εικοσαήμερο κάθε μήνα ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου αποστέλλει στη Διαχειριστική Αρχή μηνιαίο πρόγραμμα διανομής ανά σημείο διανομής, για τον μήνα που ακολουθεί. Σε κάθε περίπτωση, γνωστοποιείται έγκαιρα στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αλλαγή στο μηνιαίο πρόγραμμα διανομής.»

 

 

06/09/2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016, καθώς και για το ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, μπορείτε να αποταθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?6wc.contextURL%3D%252Fspaces%252Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D15hq8l6ezl_67&_afrLoop=2784227092462832#%40%3F6wc.contextURL%253D%25252Fspaces%25252Fprod_ministry%2526_adf.ctrl-state%253D15hq8l6ezl_67%3D%26_afrLoop%3D2784227092462832%26

 

02/09/2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ ότι σύμφωνα με την παρ. 3 α) του άρθρου 19 της με αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ Β’ 770/2015) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»:

«α) Η πρώτη δόση, η οποία είναι προκαταβολή ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης για την υλοποίηση της Πράξης καταβάλλεται μετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον Δικαιούχο στην Διαχειριστική Αρχή, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.»

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Δικαιούχοι να συμπληρώσουν το συνημμένο σχέδιο Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης έως 16.09.2016 και να το αποστείλουν πρωτότυπο στη Διαχειριστική Αρχή, υπ’ όψιν  Μονάδας Β’.

 

 

02/09/2016

 

ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

            Στις 08.08.2016 δημοσιεύθηκε ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α’ 147), με τον οποίο θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο προμηθειών δημοσίου τομέα.

Oι προμήθειες που προκηρύχθηκαν έως την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016 διενεργούνται και ολοκληρώνονται (έως και την εκτέλεση της σύμβασης ) σύμφωνα με το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Οι προμήθειες που προκηρύσσονται από την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016 ακολουθούν το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ως εκ τούτου:

Oι Δικαιούχοι που προκήρυξαν αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής έως την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016, διενεργούν τους διαγωνισμούς και εκτελούν τις συμβάσεις που θα προκύψουν σύμφωνα με το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Οι Δικαιούχοι που θα προκηρύξουν μετά την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016 θα πρέπει να συντάξουν σχέδια διακηρύξεων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και να τα υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να λάβουν σύμφωνη γνώμη.

Δικαιούχοι που έχουν ήδη λάβει σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής επί σχεδίων που συντάχθηκαν με το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αλλά δεν προκήρυξαν έως την έκδοση του Ν.4412/08.08.2016, θα πρέπει να συντάξουν νέα σχέδια διακηρύξεων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και να τα υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να λάβουν εκ νέου σύμφωνη γνώμη.

 

 

19/07/2016

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (για το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ)

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο Λογαριασμός τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Απόφαση του Νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου περί ορισμού φυσικού προσώπου, ως Διαχειριστή Λογαριασμού.
 2. Επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να υπογραφούν τα έντυπα α) Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού και β) Υπεύθυνη Δήλωση – Απόδειξη παραλαβής συσκευής παραγωγής κωδικών μιας χρήσης (token).
 3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή του ΠΣΥΠΟΔΕ απαιτείται αρχική εγγραφή και παραλαβή κωδικών πρόσβασης έπειτα από επικοινωνία με τον κύριο Γεωργιόπουλο Άρη, τηλ. 210-5281255.

Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι εντός των ημερών θα σας αποσταλεί μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών η υπ’ αριθμ.πρωτ. 25046/5512/24.06.2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί Ορισμού Διαχειριστών Έργων, η οποία αφορά στον ορισμό Διαχειριστών για τα έργα της ΣΑΕ 093/8 με τίτλο  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

 

 

29/06/2016

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

            Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι που προβαίνουν σε προκήρυξη προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο των Αποκεντρωμένων Προμηθειών, να αποστέλλουν στη Διαχειριστική Αρχή (e.mail: e.fotopoulou@eiead.gr):

 • Ως προς τους ανοιχτούς και διεθνείς διαγωνισμούς τον Αριθμό-Α/Α Συστήματος του συστήματος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
 • Ως προς τους πρόχειρους διαγωνισμούς, ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι στη Διαχειριστική Αρχή αποστέλλονται για παροχή σύμφωνης γνώμης μόνο ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Διακηρύξεων.

 

 

23/06/2016

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΔΕ                               pdf

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 65471/21.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 093/8, των έργων των Αποκεντρωμένων Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Η αρχική κατανομή αφορά σε ποσοστό 10% επί συνόλου εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θα κατανεμηθούν και άλλα ποσά, έως του ποσοστού 30% της προκαταβολής  που προβλέπεται στο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).

Τις επόμενες μέρες, και εφόσον ολοκληρωθεί και η διαδικασία ορισμού Διαχειριστών Έργου (Υπολόγων) από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα επανέλθουμε με οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε, προκειμένου να μπορείτε να κάνετε χρήση του κατανεμημένου προϋπολογισμού.

 

 

14/06/2016

 

“ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ” (αρχείο zip)

 

 

30/05/2016

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Επισημαίνεται στις Επιτροπές Παραλαβής των Κεντρικών Προμηθειών ότι θα διενεργείται ενδελεχής έλεγχος των προϊόντων που παραδίδονται ως προς την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

Προϊόντα που έχουν παραληφθεί χωρίς κάποια σημείωση επί του Δελτίου Αποστολής, στα οποία στη συνέχεια διαπιστώνονται παρεκκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντιμετωπίζονται με τη διαδικασία καταστροφής, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής.

 

19/05/2016

 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα αποθέματά σας σε μωρομάντηλα, σκόνη πλυντηρίου και γάλα εβαπορέ παντοπωλείου για την κάλυψη των τριών διανομών σε όλους τους ωφελούμενους της Κοινωνικής σας Σύμπραξης, στο πλαίσιο των διανομών των Κεντρικών Προμηθειών, θα προβείτε σε αντικατάσταση των προϊόντων στα οποία υπάρχει έλλειψη, ως εξής:

 • Αντί για ένα τεμάχιο μωρομάντηλα διανέμετε ένα τεμάχιο πάνες
 • Αντί για ένα τεμάχιο σκόνη πλυντηρίου διανέμετε ένα τεμάχιο υγρό γενικής χρήσης ή ένα τεμάχιο υγρό πιάτων
 • Ελλείψεις γάλακτος εβαπορέ παντοπωλείου τις καλύπτετε με τυχόν πλεονάσματα γάλακτος εβαπορέ βρεφικών τροφών.

 

 

22/04/2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι το επόμενο διάστημα θα ζητηθεί δειγματοληπτικά η προσκόμιση στη Διαχειριστική Αρχή Πρωτοκόλλων Διανομής, για διοικητικό έλεγχο.

 

 

21/04/2016

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

                Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι προς τον σκοπό του εύρυθμου προγραμματισμού της αποστολής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από το Πάσχα και μετά, δεν θα αποστέλλονται προϊόντα στις Κοινωνικές Συμπράξεις αν προηγουμένως δεν έχει επιστραφεί στη Διαχειριστική Αρχή, πλήρως συμπληρωμένο, το απολογιστικό excel σχετικά με τις ποσότητες ανά είδος που διανεμήθηκαν και τα αποθέματα που παραμένουν στις αποθήκες, για όλες τις διανομές που θα έχουν λάβει χώρα έως και το Πάσχα.

 

 

18/04/2016

 

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90/2013)  προβλέπεται το εξής:

 

“ Άρθρο 73

 

Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).» ”

 

 

18/04/2016

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΩΝ

 

Λόγω έλλειψης στα μωρομάντηλα, παρακαλούνται οι Κοινωνικές Συμπράξεις που δεν έχουν ακόμα προβεί σε διανομή του εν λόγω είδους να διανείμουν μόνο ένα τεμάχιο ανά αίτηση.

Επιπλέον, παρακαλούνται όλες οι Κοινωνικές Συμπράξεις να αποστείλουν το συντομότερο στη Διαχειριστική Αρχή (e.ksiksi@eiead.gr) το απολογιστικό excel  παραλαβής/διανομής/αποθεμάτων, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα αποθέματα μωρομάντηλων που δεν διανεμήθηκαν.

 

 

14/04/2016

 

EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

 Αγαπητοί συνεργάτες,

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο έλαβαν χώρα δύο διαρρήξεις αποθηκών, στη Βόρεια Ελλάδα και τη νησιωτική χώρα. Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες αφαίρεσαν τα αποθηκευμένα τεμάχια ελαιολάδου και λίγα τεμάχια από λοιπά προϊόντα.

Ως εκ τούτου, σας εφιστούμε την προσοχή στη φύλαξη των προϊόντων που αποθηκεύετε και ειδικά των τεμαχίων ελαιολάδου και παρακαλούμε να λάβετε κατά τον δυνατόν πρόσθετα μέτρα φύλαξης των αποθηκευτικών σας χώρων.

 

 

12/04/2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – 2

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας περί διευκρινίσεων επί των αρχείων ενστάσεων, σας διευκρινίζουμε και το εξής:Στα αρχεία pdf  και excel _NAI_  με τα μέλη Ωφελουμένων, περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ στο ΕΠ ΕΒΥΣ. Ως προς τις εγγραφές στο αρχείο pdf _ΝΑΙ_ που φέρουν το σχόλιο της Επιτροπής Ενστάσεων με γραμματοσειρά μπλε χρώματος «Η ένσταση γίνεται δεκτή και παραπέμπεται στη ΓΓΔΕ για έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων», σας ενημερώνουμε ότι ο έλεγχος έχει ήδη γίνει και οι εν λόγω ωφελούμενοι είναι τελικώς εγκεκριμένοι.

 

 

12/04/2016

ΘΑΝΑΤΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Στις περιπτώσεις θανάτου ωφελούμενου με εγκεκριμένα εξαρτώμενα μέλη, τα εξαρτώμενα μέλη έχουν το δικαίωμα λήψης του συνόλου των ωφελημάτων που αναλογούσαν στην ωφελούμενη οικογένεια προ του θανάτου. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από το πρώτο ενήλικο εξαρτώμενο μέλος ή, στην περίπτωση που όλα τα εξαρτώμενα μέλη είναι ανήλικα, από το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλειά τους.

 

08/04/2016

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

Μέσω της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας σας απεστάλησαν:

1) Έγγραφο Διαχείρισης Ενστάσεων.
2) Αρχείο pdf  με τα Μέλη των Ωφελούμενων.
3) Αρχείο pdf  με τα Μέλη των Απορριφθέντων.
4) Αρχείο excel με τα Μέλη των Ωφελούμενων.
5) Αρχείο excel με τα Μέλη των Απορριφθέντων.
6) Αρχείο pdf με το σύνολο των Ενστάσεων,  για ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους πολίτες.
7) Αρχείο excel με τα Μέλη, που έγιναν Δεκτά. Εδώ προστίθενται στην νέα Σύμπραξη/Εταίρο, όσοι ζήτησαν αλλαγή.
8) Αρχείο excel με τα Μέλη, που παραιτήθηκαν ή ζήτησαν αλλαγή Σύμπραξης/Εταίρου και αφαιρέθηκαν από την παλαιά.

Επί των αρχείων αυτών σας δίνουμε τις εξής διευκρινίσεις:

 • Στα αρχεία pdfexcel _NAI_  με τα μέλη Ωφελουμένων, περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ στο ΕΠ ΕΒΥΣ. Οι νεοεισαχθέντες σε σχέση με τον αρχικό πίνακα ωφελουμένων ξεχωρίζουν στο pdf αρχείο διότι φέρουν σχόλιο με γραμματοσειρά μπλε χρώματος.
 • Στα αρχεία pdf και excel _ΟΧΙ_ περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠ ΕΒΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ. ‘Οσοι υπέβαλαν ένσταση και απορρίφθηκαν  ξεχωρίζουν στο pdf αρχείο διότι φέρουν το  σχόλιο της Επιτροπής Ενστάσεων με γραμματοσειρά μπλε χρώματος.
 • Στο αρχείο excel με τα Μέλη που έγιναν Δεκτά, ΤΕΒΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΙ, περιλαμβάνονται οι ωφελούμενοι των οποίων οι ενστάσεις  έγιναν δεκτές, τα εξαρτώμενα μέλη που είχαν αρχικά  απορριφθεί  και έγιναν δεκτά μέσω ενστάσεων, τα νέα Μέλη  που προστέθηκαν μέσω ενστάσεων, καθώς και οι ωφελούμενοι  που μετακινήθηκαν από άλλη Σύμπραξη/Εταίρο. Επίσης, περιέχονται και ωφελούμενοι οι οποίοι  αρχικά εσφαλμένα απορρίφθηκαν, καθώς θεωρήθηκε ως εισοδηματικό όριο και για αυτούς το ποσό των 8.100, ενώ δεν υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος που προβλέπεται για τη δική τους σύνθεση οικογένειας.
 • Στο αρχείο excel με τα Μέλη, που παραιτήθηκαν ή ζήτησαν αλλαγή Σύμπραξης/Εταίρου, ΤΕΒΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΙ, περιέχονται ωφελούμενοι που παραιτήθηκαν, καθώς και ωφελούμενοι που άλλαξαν Σύμπραξη/Εταίρο.

Με αυτόν τον τρόπο Κάθε Σύμπραξη γνωρίζει τις Προσθήκες και τις Απώλειες σε Μέλη.

Οι νεοεισερχόμενοι στο ΕΠ ΕΒΥΣ θα πρέπει να λάβουν ποσότητες τριών διανομών. Οι ποσότητες που σας αποστέλλονται για τις τρέχουσες διανομές αφορούν μόνο στους εγκεκριμένους του αρχικού πίνακα. Για την εξυπηρέτηση των νεοεισερχομένων, παρακαλώ να επικοινωνείτε με τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να ρυθμίσουμε την αποστολή των απαιτούμενων ποσοτήτων.

 

 

29/03/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

Δεδομένης της λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης των Αποκεντρωμένων Προμηθειών στις 31.12.2016, υπενθυμίζουμε στους Δικαιούχους/Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων ότι πρέπει να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ στη Διαχειριστική Αρχή  τα σχέδια των τευχών διακηρύξεων για τις αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, ώστε να προβούν σε προκήρυξη έως το αργότερο τον μήνα Μάιο 2016. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Δικαιούχοι διατρέχουν κίνδυνο μη χρηματοδότησής τους, λόγω μη απορρόφησης εντός του χρόνου επιλεξιμότητας των δαπανών.

24/03/2016

ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους/Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων πως αν δεν ανταποκριθούν έως το αργότερο την Τρίτη 29.03.2016 στις διορθώσεις/συμπληρώσεις των Τεχνικών τους Δελτίων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διαχειριστικής Αρχής, θα προκύψει πρόβλημα στη χρηματοδότηση του έργου.

 

26/02/2016

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΛΕΤΩΝ

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις, οι οποίες κατόπιν συνεννόησής τους με τη εταιρεία μεταφοράς ειδών παντοπωλείου και βασικής υλικής συνδρομής κράτησαν παλέτες, με συμφωνία με τις επιστρέψουν κενές κατά την επόμενη παραλαβή, να σπεύσουν να περισυλλέξουν και παραδώσουν τις παλέτες στη μεταφορική εταιρεία, καθώς κάθε μη επιστραφείσα παλέτα κοστίζει 6,5 ευρώ και το κόστος αυτό επιβαρύνει την Κοινωνική Σύμπραξη που την παρακρατεί.

 

22/02/2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

16/2/2016

Συνάντηση εργασίας του Προγράμματος ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στις 18/2/2016

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ οργανώνεται συνάντηση εργασίας στην Αθήνα στις 18/2/2016 στο χώρο Impact Hub Athens, ώρα 10:00-15:00 (οδός Καραϊσκάκη 28 Αθήνα, Μετρό Μοναστηράκι, τηλ. 210-3210146).

Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν προβλήματα και να υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξη της υλοποίησης των Πράξεων των εξής Κοινωνικών Συμπράξεων : Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ/ΣΚΥΡΟΥ, Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ.

Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συναντήσεις στην Περιφέρεια σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν άμεσα.

Παρακαλούμε οι Υπεύθυνοι Έργου των ανωτέρω Κοινωνικών Συμπράξεων να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη αίτηση που επισυνάπτεται.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά υπόψη κας Τιτοπούλου στο e-mail: g.titopoulou@eiead.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-2120743

 

 

21/01/2016

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΠΙΝΑΚΙΔΑ, ΣΗΜΑΤΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Αφορά στο logo της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΚΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΤΕΒΑ

 

20/1/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αγαπητοί  συνεργάτες,

Προκειμένου να αναζητήσετε τις Διακηρύξεις Κεντρικών Προμηθειών από το σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,  ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Αρχικός ιστότοπος: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΣΗΔΗΣ

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=8835065938935347#%40%3F_afrLoop%3D8835065938935347%26_adf.ctrl-state%3Dwmlu2bss6_4

Διαγωνισμοί:

Μενού: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ,

επιλογή: Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx?_afrLoop=8835124486048309&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=xqxkah4yf_4

Κριτήρια αναζήτησης:

Κατάσταση: ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ή ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ή ΕΝΕΡΓΟΙ)

ΑΡ./Α/Α Συστήματος: π.χ. 12164 «Είδη Παντοπωλείου» (σύμφωνα με δική μας ανάρτηση 17/07/15 – Διαγωνισμοί Κεντρικών Προμηθειών) και κουμπί «Αναζήτηση».

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=8838127075897221&_adf.ctrl-state=xqxkah4yf_9

Θα φέρει την Διακήρυξη στην οθόνη οπότε πατάμε πάνω στον «Αριθμός-Α/Α Συστήματος» και μας ανοίγει δύο καρτέλες: «Διαγωνισμός» και «Συνημμένα Αρχεία».

Στη καρτέλα «Διαγωνισμός» αναφέρονται τα γενικά στοιχεία της Διακήρυξης και στη καρτέλα «Συνημμένα Αρχεία» μπορούμε να κάνουμε Λήψη των συνημμένων αρχείων που αφορούν τη έκαστη Διακήρυξη (π.χ. Τεχνικές Προδιαγραφές, ανακοινώσεις κτλ).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα  μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ιωάννα Παπαγιάννη, τηλ. 210-2120734, e-mail: i.papagianni@eiead.gr.

 

18/01/2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι/Επικεφαλής Εταίροι των Κοινωνικών Συμπράξεων να υποβάλλουν προς τη Διαχειριστική Αρχή έως 29.01.2016 τα σχέδια Διακηρύξεων για τις Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Η υποβολή  των σχεδίων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e.fotopoulou@eiead.gr), με επισύναψη αρχείου σε word, συνοδευόμενου από διαβιβαστικό έγγραφο του Δικαιούχου που θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και θα απευθύνεται στη Μονάδα Β’ της Διαχειριστικής Αρχής.

 

16/12/2015

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΠΙΝΑΚΙΔΑ, ΣΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΚΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΤΕΒΑ

 

30/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να ενημερωθεί το λογισμικό παρακολούθησης της αποθήκης και τα tablets που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε σημείο διανομής, παρακαλούμε μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 οι Κοινωνικές Συμπράξεις να αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή excel στην κ. Φωτοπούλου (e.fotopoulou@eiead.gr) τα παρακάτω:

 • Τόπο διανομής (πλήρη διεύθυνση, υπεύθυνο άτομο, τηλέφωνο)
 • Κατανομή ωφελουμένων σε κάθε τόπο διανομής
 • Υπεύθυνο αποθήκης (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e.mail)

Πληροφορίες: Ελένη Φωτοπούλου τηλ. 210 2120722

 

26/11/2015

Αναζήτηση προσφορών για Λογισμικό Αποθήκης – Απευθείας Ανάθεση

Αναζήτηση προσφορών για Λογισμικό Tablets – Απευθείας Ανάθεση

 

23/11/2015

Προμήθεια σακουλών με απευθείας ανάθεση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

23/11/2015

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΔΠ ΣΤΟ ΟΠΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

20/11/2015

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ)

19/11/2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ έως 27.11.2015

13/11/2015

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

05/11/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (pdf)

Για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»

 

03/11/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 03/11/2015 έως και 09/11/2015,  θα πρέπει να ορίσετε άτομο/α υποβολής Δελτίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)

Οδηγίες εγγραφής χρήστη Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/EggrafiXristiDikaiouxouOPS1420.pdf

Αίτηση Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου http://esub.mnec.gr/ops_sec5/register.zul

Προσοχή

Επειδή το σύστημα θα σας ζητήσει να ορίσετε το όνομα του ατόμου που θα υποβάλλει την Αίτηση Χρηματοδότησης, πρέπει να δηλώσετε τον Nόμιμο Eκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο άτομο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.

Ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη μπορεί να γίνει μόνο εφόσον πληρούνται οι

παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά Αίτηση Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη,

ii. Έχει παραληφθεί από την Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ το υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας Αίτησης Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη.

Αποστολή Αιτήσεων Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου

 

ΕΙΕΑΔ

Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

Μονάδα Δ’

Κωστή Παλαμά 6-8

11141 Αθήνα

3ος όροφος

Υπόψη : κα Τιτοπούλου Γεωργία

3/11/2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Έλεγχοι Επιτόπιας Επαλήθευσης

Τεχνικό Σεμινάριο – Οδηγός Εφαρμογής

 

27/102015

Ανακοινώνουμε στους Επικεφαλής Εταίρους/Δικαιούχους το Πρόγραμμα του Τεχνικού Σεμιναρίου, που θα λάβει χώρα στις 02.11.2015 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο STRATOS VASSILIKOS. Έως την Παρασκευή 30.10.2015 θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Επικοινωνίας, σχετικό υλικό.

Πρόγραμμα Τεχνικού Σεμινάριου (pdf)

 

23/10/2015

Oδηγός Εφαρμογής ΤΕΒΑ (pdf)

20/10/2015

Ανακοίνωση Τεχνικού Σεμιναρίου

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους/ Επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων για την διενέργεια Τεχνικού Σεμιναρίου με θέμα την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 στις 10.00-15.00 στην Αθήνα. Ο ακριβής τόπος διενέργειας θα ανακοινωθεί άμεσα. Στο Τεχνικό Σεμινάριο δύναται να συμμετέχουν έως δύο (2) άτομα από κάθε Κοινωνική Σύμπραξη.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 27/10/2015 στο mail : g.titopoulou@eiead.gr

16/10/2015
14/10/2015
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
29/7/2015

Προκειμένου να υπάρξει προετοιμασία και ολοκληρωμένη συζήτηση στα προγραμματιζόμενα για τον μήνα Σεπτέμβριο Τεχνικά Σεμινάρια, σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου τα ερωτήματα που έχετε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.titopoulou@eiead.gr (Γ.Τιτοπούλου) και  i.papagianni@eiead.gr (Ι.Παπαγιάννη).

27/7/2015

Ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, έως 26  Αυγούστου 2015

17/7/2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους αναδόχους/προμηθευτές οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορές στο πλαίσιο των διαγωνισμών που διενεργούνται για την κεντρική προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, ότι η έκδοση από τις τράπεζες Εγγυητικών Επιστολών και λοιπών εγγράφων, όπως Πιστοποιητικού Πιστοληπτικής Ικανότητας,  είναι πλέον εφικτή.

Οι διαγωνισμοί έχουν προκηρυχθεί από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του ΥΠΟΙΑΝ και οι σχετικές διακηρύξεις είναι αναρτημένες στο ΕΣΗΔΗΣ (σύστημα promitheus) με τους ακόλουθους αριθμούς συστήματος: 11962, 11991, 11992, 11993, 11999, 12014, 12015, 12017, 12063,12071,12092,12095,12096,12097,12098,12164,12200 και 12217.

 

9/07/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 14/07/2015 θα αποσταλούν με courier στους Επικεφαλείς Εταίρους φυλλάδια και αφίσες.

Σε ότι αφορά στην αίτηση που θα συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι θα υπάρχουν οδηγίες στην ίδια την αίτηση (στην εφαρμογή). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ,ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014), κωδικό TAXIS.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ θα είναι δυνατή από τις 15/07/2015 έως και 05/08/2015. Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται, να υπογράφονται και να φυλάσσονται.

Η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες θα κάνει την διασταύρωση των στοιχείων. Ο κάθε ωφελούμενος ή πιστοποιημένος χρήστης θα μπορεί να μπαίνει με τους κωδικούς του και να ενημερώνεται σε τι κατάσταση βρίσκεται η αίτησή του (έλεγχος – διασταύρωση, έγκριση).

 

 

3/7/2015
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Σας ανακοινώνουμε ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης και της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ορίζεται, η 13η Ιουλίου 2015  και ως ημερομηνία έναρξης τηςυποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων, ορίζεται η 15η Ιουλίου 2015 με καταληκτική ημερομηνία την 5η  Αυγούστου 2015.

26/06/2015

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ενημερώνονται οι Κοινωνικές Συμπράξεις ότι, μετά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας,  μετατίθεται και ο χρόνος υποβολής Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων, από 13 Ιουλίου 2015 έως 5 Αυγούστου 2015.

26/06/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.   Σχετικά με τον ορισμό των Επιτροπών Παραλαβής, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

 

 • Ο ορισμός και η συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής διέπεται από την εθνική νομοθεσία περί προμηθειών δημοσίου.
 • Οι Επιτοπές ορίζονται από τον Επικεφαλής Εταίρο ή/και οποιονδήποτε άλλο Εταίρο – φορέα του δημοσίου, που συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη.
 • Ο φορέας που ορίζει Επιτροπή, την συγκροτεί μόνο από δικούς του υπαλλήλους.
 • Το αρμόδιο όργανο για τον ορισμό και τη συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής είναι αυτό που προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία περί προμηθειών που διέπει τον φορέα που ορίζει την Επιτροπή.
2.    Τα ΚΕΠ δεν δύνανται να υποδέχονται αιτήσεις ωφελουμένων.

 

25/06/2015

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης και της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ορίζεται, μετά από παράταση της αρχικής ημερομηνίας, η 3η Ιουλίου 2015.

22/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παρακαλούνται οι Επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων να αποστείλουν με e-mailστη Διαχειριστική Αρχή ΤΕΒΑ (υπόψη κ. Τιτοπούλου – g.titopoulou@eiead.gr,τηλ.2102120743) το αργότερο έως την Δευτέρα 29η Ιουνίου 2015 τα ονόματα των εργαζομένων, οι οποίοι θα αναλάβουν να εγγράψουν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε τους ωφελούμενους, σύμφωνα με την Πρόσκληση. Πρόκειται για απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να πιστοποιηθούν για την εισαγωγή στοιχείων και να λάβουν κωδικό εισόδου. Οι εν λόγω χρήστες πρέπει να είναι εργαζόμενοι στον Δικαιούχο ή στους Εταίρους.

Τα στοιχεία που θα μας στείλετε σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα είναι :

“Επώνυμο” . Το Επώνυμο του προς πιστοποίηση Χρήστη.

“Ονομα”. Το Όνομα του προς πιστοποίηση Χρήστη.

“Ον.Πατρός”. Το όνομα Πατρός του Χρήστη.

“Τηλέφωνο”. Τηλέφωνο επικοινωνίας του Χρήστη

“E-Mail”. Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη, για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών.

“Σύμπραξη” . Θα αναφέρεται η Ονομασία της Σύμπραξης

“Κωδικός Σύμπραξης”. Θα είναι  ένας αριθμός, που θα αντιστοιχεί στον Κωδικό της Σύμπραξης, σύμφωνα με το συνημμένο excel

όπως αυτές μας εδόθησαν στις 8/6/2015 από τον Υπουργείο και αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο excel.

“Κωδικός Δήμου”. Θα είναι  ένας αριθμός, που θα αντιστοιχεί στον Κωδικό του Δήμου σύμφωνα με το συνημμένο excel.

“Κατηγορία Εταίρου”. Θα αναφέρεται, εάν είναι Δήμος ή άλλη Υπηρεσία, όπως ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Καταναλωτική Οργάνωση, ΜΚΟ κλπ.

“Εταίρος / Δήμος” . Ονομασία του Δήμου ή άλλης Υπηρεσίας.

“Κωδικός Εταίρου/Δήμου” .  Θα είναι ένας αριθμός, που θα αντιστοιχεί στον Κωδικό του Δήμου, οι οποίοι εδόθησαν στις 8/6/2015. Η Κωδικοί των Δήμων παρήχθησαν.  Εάν κάποιος Εταίρος δεν συγκαταλέγεται  στους  Δήμους της λίστας, μπορεί να αναφερθεί μόνον η Ονομασία του.

Τα στοιχεία να είναι με κεφαλαία γράμματα.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο με την ονομασία «Κωδικοί Συμπράξεων» θα βρείτε τους Κωδικούς των Συμπράξεων και των Δήμων.

17/06/2015

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I), το οποίο έχει εγκριθεί την 15η Δεκεμβρίου 2014 και θα υλοποιηθεί στο σύνολο της χώρας.

Η περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος διαρκεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / ΤΕΒΑ

Κανονισμός Ε.Ε.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ελλάδα)

Σύστημα Διαχείρισης για το ΤΕΒΑ (ΦΕΚ 770 / 30.04.15)

Σύσταση Διαχειριστικής Αρχής (ΦΕΚ 1114 / 11.06.15)

Ορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων (ΦΕΚ 1064 / 05.06.15)

Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια ωφελουμένων (ΦΕΚ 1066/ 05.06.15)

Πρόσκληση προς Κοινωνικές Συμπράξεις (05.06.15)

Κεντρικές Προμήθειες (ΦΕΚ 1137 / 12.06.15)

Απόφαση Ένταξης Προμηθειών (16.05.15)

ΦΕΚ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ & ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οδηγός Δημοσιότητας ΤΕΒΑ

Οδηγός Εφαρμογής ΤΕΒA

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας (word)

Πρόσκληση των Κοινωνικών Συμπράξεων προς τους ωφελούμενους (υπόδειγμα)