ΤΕΒΑ: ΘΑΝΑΤΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

12/04/2016

ΘΑΝΑΤΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Στις περιπτώσεις θανάτου ωφελούμενου με εγκεκριμένα εξαρτώμενα μέλη, τα εξαρτώμενα μέλη έχουν το δικαίωμα λήψης του συνόλου των ωφελημάτων που αναλογούσαν στην ωφελούμενη οικογένεια προ του θανάτου. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από το πρώτο ενήλικο εξαρτώμενο μέλος ή, στην περίπτωση που όλα τα εξαρτώμενα μέλη είναι ανήλικα, από το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλειά τους.