ΤΕΒΑ: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

18/04/2016

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Σας ενημερώνουμε ότι στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90/2013)  προβλέπεται το εξής:

“ Άρθρο 73

Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).» ”