Το ΕΙΕΑΔ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Πρόεδρος: Βαβουγυιός Αριστοτέλης

Μέλη

Μπακέας Σταύρος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Αντιπρόεδρος)

Αγραπιδάς Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σιδέρη Σπυριδούλα, Εκπρόσωπος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.)

Αγναντόπουλος Απόστολος, Εκπρόσωπος Υπουργού Εργασίας

Πασπάλας Ιωάννης, Εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε.

Γαβαλάκης Νικόλαος, Εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. (κοινός εκπρόσωπος εργοδοτικών οργανώσεων)

ΦΕΚ_311_20.04.2021_ΔΣ_ΕΙΕΑΔ