ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ : Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Νομίμου Εκπροσώπου για θεωρητική κατάρτιση σε μη πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα των επιχειρήσεων

ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΣΛΗΣΕΩΝ Α’, Β’ & Γ’ (ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΥΛΙΚΑ)