ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 22/02/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση Σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης σε Δήμους με πληθυσμού άνω των 100.000€ όπου το πρόβλημα παρουσιάζεται εντονότερο.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην μετάβαση από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους κοινωνικούς ξενώνες σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις με παράλληλες δράσεις υποστήριξης και εργασιακής επανένταξης.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στις ακόλουθες ομάδες:

  • Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε  Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Υπνωτήρια,
  • Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, containers, ακατάλληλα για κατοίκηση κτίρια με βάση την κείμενη νομοθεσία),
  • Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας,
  • Άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Για την υλοποίηση του προγράμματος οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης που καλούνται να υποβάλουν Αίτηση, συμπράττουν με Διαχειριστή Φορέα, ο οποίος δύναται να είναι Αναπτυξιακή Επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού ή Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση ή Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το ν. 2646/1998 (Α’ 236) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών για την ομάδα στόχο.

Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑ∆).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης είναι η 30η Μαρτίου 2018.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλονται µε ταχυμεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής Διαχείρισης (ΕΙΕΑ∆), στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑ∆),Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141,2ος όροφος, – Αθήνα, µε την ένδειξη

«Αίτηση Χρηματοδότησης – Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» – Τμήμα Πρωτοκόλλου

Πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από το ΕΙΕΑ∆ στις τηλεφωνικές γραμμές 210 2120753, 210 2120746 και 210 2120768.

Συμπληρωματική πρόσκληση και αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους.

Η σχετική προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 31-01-2020.