ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

4/03/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των δικαιούχων της πρόσκλησης Γ’ και μόνο ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ, θα πρέπει να προβείτε στην υποβολή τελικού τεχνικού δελτίου στο σύστημα (στο οποίο να αποτυπώνεται το οριστικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), το οποίο και εκτυπώνετε και αποστέλλετε υπογεγραμμένο ταχυδρομικά στο ΕΙΕΑΔ συνοδευόμενο από τα λοιπά δικαιολογητικά που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης.

Επίσης απαιτείται η αποστολή και του Εντύπου 10 και – πλην των άλλων ΥΔ –  και Υπεύθυνης Δήλωσης Αποπληρωμής, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.eiead.gr – Αποπληρωμή).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ή άλλου βασικού στοιχείου του εντύπου 5 (ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) θα πρέπει να υποβάλετε επικαιροποιημένο έντυπο 5 (μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά αποπληρωμής) και – αν δεν το έχετε ήδη κάνει – να τηρήσετε την προβλεπόμενη διαδικασία (όπως έχει αποτυπωθεί στην ανακοίνωση «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ» / Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου / Αποπληρωμή).