ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

Αθήνα, 29/07/2016

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

Σε συνέχεια παλαιότερων ανακοινώσεων μας, σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

  • Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει κληθεί εγγράφως από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ να προβεί σε διευκρινίσεις/ τροποποιήσεις λόγω ελλείψεων των φακέλων τους, διαπιστώνεται ότι υφίσταται καθυστέρηση στην απόκρισή τους.
  • Μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει ενημερωθεί εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποπληρωμή. Ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει οι δικαιούχοι στην αντίστοιχη αποστολή τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διαχειριστικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε για την άμεση απόκριση των δικαιούχων που έχουν λάβει ειδοποίηση για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, αντιρρήσεων ή/και προσκόμιση δικαιολογητικών β’ φάσης.
Η μη απόκριση, αποτελεί πλέον ουσιώδη λόγο καταγγελίας της σύμβασης και απένταξης της πράξης.