ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΣΧΕΔΙΩΝ»

10.05.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’:  «Απόφαση για την Αποδοχή και Έγκριση Αιτήσεων/Σχεδίων»