ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΟΧ 1/2022)

                                               

Αθήνα,   28-3-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΣΟΧ 1/2022”

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη του ΕΙΕΑΔ για τη Διαχειριστική ολοκλήρωση και κλείσιμο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τέσσερα (4) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»,  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069383 στο Ε.Π.»,

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30-03-2022 μέχρι και 08-04-2022

Συνημμένα έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη του ΕΙΕΑΔ για τη Διαχειριστική ολοκλήρωση και κλείσιμο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  ΠΕΡΙ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ