ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

27.05.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής στα αιτήματα πληρωμών για όλες τις δόσεις του Γ’ τρόπου πληρωμής (εκτός της αποπληρωμής) που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Γ’, θα γίνεται χρήση αποκλειστικά του συνημμένου εντύπου περιοδικής έκθεσης.

Επίσης, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων πληρωμών, παρακαλείσθε να μεριμνάτε για την ορθή υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων, προβλεπομένων από την σύμβαση, δικαιολογητικών και την εν γένει  πληρότητα των φακέλων.

 BANNER EIEAD ESOA EUROPIAN