ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

8.10.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’