ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

18.2.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλαγή τρόπου υλοποίησης της κατάρτισης στην Πρόσκληση Β «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

(Δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 3.6430/ΟΙΚ. 3.341 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

 Καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς, που λειτουργούν ως Δομή Στήριξης των επιχειρήσεων της Πρόσκλησης Β, και οι οποίοι επιθυμούν να μεταβάλλουν τον τρόπο υλοποίησης της κατάρτισης των επιχειρήσεων που μετέχουν στην Πρόσκληση Β, να υποβάλλουν επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης.

Το αίτημα τροποποίησης αφορά στις περιπτώσεις που ο Κλαδικός Φορέας είχε προτείνει κλασσική ή μεικτή κατάρτιση και επιθυμεί την τροποποίησή της.

Στην κατεύθυνση αυτή, παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τις ελάχιστες προδιαγραφές (σύμφωνα με την από 11/2/2013 απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ), που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης.

Το αίτημα τροποποίησης, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κλαδικού Φορέα, θα υποβάλλεται στο Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΕΙΕΑΔ, Δ/νση Κωστή Παλαμά 6-8, Τ.Κ 11 147 (υπόψη κας Λαμπριτζή 3ος όρ. τηλ. 210 2120737).

Πληροφορίες: Τιτοπούλου Γεωργία τηλ 210 2120743, Ξυξή Ελένη τηλ. 210 2120728.