ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’: ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ)

15.05.2012

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ B’:  «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.- ΕΣΠΑ 2007-2013:
Με την υπ΄ αριθμόν 2.10940/Οικ.3.1039 (ΦΕΚ Β΄ 1463/3-5-2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. 0.18806/οικ.3.3072/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης(ΦΕΚ Β΄ 1658), όπως ίσχυε τροποποιηθείσα με την υπ΄ αριθμόν 1.4772/οικ.3.868 /2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539) και η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 117.300.000€.

ΦΕΚ Β΄ 1463/3-5-2012