ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

05.09.2012

Μετά από αιτήματα πολλών φορέων,  σχετικά με παράταση υποβολής των δικαιολογητικών της Πρόσκλησης Β,
σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία παρατείνεται έως Τρίτη 25/9/2012.
Με δεδομένο ότι πολλοί φορείς δεν απέστειλαν εγκαίρως τα επικαιροποιημένα στοιχεία των επιχειρήσεων που
θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθεί νέος πίνακας αποτελεσμάτων,
ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη συμβασιοποίηση με τις επιχειρήσεις.