ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

16/06/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι επιχειρήσεις της πρόσκλησης Β, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης της συμβουλευτικής, να συμπληρώσουν το παρόν ερωτηματολόγιο, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό τoυς, το οποίο θα υποβληθεί στο ΕΙΕΑΔ κατά τη διαδικασία της αποπληρωμής (ΑΔΑ: 7ΑΡΙΟΞ7Φ-0Ν).