ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας μας θα δέχεται δικαιολογητικά της Β’ φάσης αποπληρωμής έως και 7.12.2015 (τελική ημερομηνία) για τις δικαιούχες επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει φάκελο αποπληρωμής.

Επισημαίνεται, όσον αφορά στις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ότι αυτές θα πρέπει να ισχύουν έως και την 30η Δεκεμβρίου 2015.

Υπενθυμίζουμε, ότι οι φάκελοι αποπληρωμής θεωρούνται πλήρεις, εάν σε αυτούς έχει προσκομιστεί το κύριο σώμα (σύνολο) των αιτούμενων εντύπων 1-9 και των σχετικών συνοδευτικών παραστατικών, βάσει της από 12.08.2014 ανακοίνωσής μας. Σε κάθε περίπτωση, καλούνται οι Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής, σε συνεργασία με τις δικαιούχες επιχειρήσεις, να διευθετήσουν άμεσα τυχόν εκκρεμότητες των φακέλων αποπληρωμής.

Παρέκκλιση  της  ανωτέρω προθεσμίας  από  τις  δικαιούχους επιχειρήσεις, θα  υποχρεώσει  το  ΕΙΕΑΔ  να  εφαρμόσει  τα οριζόμενα  στην  συναφθείσα  σύμβαση  μεταξύ  αυτού  και δικαιούχου επιχείρησης (άρθρα 12,13 και 15 της πρόσκλησης Β).