ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αθήνα, 22/04/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ

 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΚΛΑΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Σε συνέχεια των  εγκυκλίων για την  τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ οφείλει να μεριμνήσει εγκαίρως για την σωστή ολοκλήρωση του έργου του. Στη  κατεύθυνση αυτή,  σας ενημερώνουμε ότι οι τελευταίες αποπληρωμές για τη λήξη του έργου της Πρόσκλησης Β, θα πραγματοποιηθούν στις 11/5/2016 και  25/5/2016.

Επομένως, καλούνται οι Δικαιούχες Επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει φακέλους αποπληρωμής και έχουν εκκρεμότητες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των χειριστών του ΕΦΔ, να υποβάλλουν σε συνεργασία με τους Συμβούλους Διαρθρωτικής Προσαρμογής, τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά τους, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αποπληρωμών.

Τέλος, καλούνται οι Σύμβουλοι Διαρθρωτικής Προσαρμογής και οι Κλαδικοί Φορείς που λειτουργούν ως δομές στήριξης των επιχειρήσεων, να προβούν στην άμεση διάχυση της παρούσας ανακοίνωσης στις Δικαιούχες Επιχειρήσεις εποπτείας τους.