ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ Δικαιούχες επιχειρήσεις, Συμβουλους Διαρθρωτικής Προσαρμογής, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κλαδικούς Φορείς

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β’

Με αφορμή αιτήματα που διατυπώθηκαν στον Φορέα μας, διευκρινίζουμε ότι οι φάκελοι Αποπληρωμής θα υποβάλλονται έως 31.3.2016, ωστόσο οι Ασφαλιστικές και Φορολογικές Ενημερότητες μπορούν να υποβάλλονται έως τις 4.4.2016, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δικαιούχες Επιχειρήσεις για την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω Ενημερότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ έως 30.4.2016.