ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ : Διαδικασία διοικητικής επαλήθευσης

04.04.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΕΦΔ «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», καλεί:A) Tους Δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Α’ τρόπο πληρωμής, να υποβάλουν έγγραφο αίτημα λήψης προκαταβολής ύψους 40% επί της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Άρθρο 9 Καταβολή Χρηματοδότησης & Άρθρο 10 Δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης », της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ υπογραφείσας σύμβασης και των αναρτημένων οδηγιών.

B) Τους Δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Γ’ τρόπο πληρωμής  (Α Δόση) και έχουν υλοποιήσει ποσοστό 30% του φυσικού αντικειμένου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% του εγκριθέντος προϋπολογισμού, υπολογιζόμενου σωρευτικά, με βάση τόσο τις ανθρωποώρες κατάρτισης όσο και τα παραδοτέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Άρθρο 9 Καταβολή Χρηματοδότησης & Άρθρο 10 Δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης», της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ υπογραφείσας σύμβασης και των αναρτημένων οδηγιών.

Γ) Τους Δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Γ’ τρόπο πληρωμής,  και έχουν υλοποιήσει ποσοστό 80% του φυσικού αντικειμένου,να υποβάλλουν έγγραφο αίτημα λήψης ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% του εγκριθέντος προϋπολογισμού, και  να κοινοποιήσουν ταυτόχρονα, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Άρθρο 9 Καταβολή Χρηματοδότησης & Άρθρο 10 Δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης », της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ υπογραφείσας σύμβασης και των αναρτημένων οδηγιών.

Ακολουθούν συνημμένα:

1.Αίτημα επαλήθευσης για τη λήψη προκαταβολής – Α’ τρόπος πληρωμής ΜΟΝΟ για την Α Δόση/ Α Τρόπο Πληρωμής

2.Αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης δαπανών για την καταβολή Α’ δόσης Γ’ τρόπου πληρωμής (30%),

3.Αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης δαπανών για την καταβολή Γ’ τρόπου πληρωμής (80%) ,

4.Υπόδειγμα τιμολογίου Επιχορήγησης (Αθεώρητο, χωρίς να αποτελεί έντυπο προς χρήση),

5.Νέα Υπεύθυνη Δήλωση de-minimis για τα έτη 2011, 2012 και 2013

6.Οδηγίες για την Διαδικασία Διοικητικής Επαλήθευσης των Δικαιούχων της Πρόσκλησης Β.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1.Για την συμπλήρωση της Περιοδικής Έκθεσης Προόδου και του Δελτίου Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης, θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο. Για την Α δόση του Α τρόπου (Προκαταβολή), δεν απαιτείται υλοποίηση ΦΑ. Συνεπώς, δεν υποβάλλεται  Περιοδική Έκθεση.

2.Για την Τροποποίηση Τρόπου Πληρωμής της Σύμβασης, θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο.

3.Για την Διαδικασία Τροποποίησης Τεχνικών Δελτίων, θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο.

4.Για όσους έχουν επιλέξει το Β’ τρόπο πληρωμής, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση σε εύθετο χρόνο.

5.Πιθανές διευκρινήσεις για όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε  να υποβάλλονται μόνο ανά Περιφέρεια.