ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

20.04.2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.- ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ META ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ON- OFF)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου πληρότητας των Αιτήσεων (κριτήρια αποκλεισμού) που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Β με τίτλο: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», κρίθηκαν
μη αποδεκτές οι παρακάτω αιτήσεις:
Πίνακας Α: Αιτήσεις που απορρίπτονται, λόγω μη έγκρισης του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής
(Πρόσκληση Α) στο οποίο εντάσσεται η επιχείρηση.
Πίνακας Β: Αιτήσεις που απορρίπτονται γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο Πρόγραμμα.
(Ο λόγος απόρριψης σημειώνεται με την ένδειξη Χ στο ανάλογο κριτήριο αποκλεισμού).
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με  το άρθρο 7 (ΦΕΚ 1658 τ. 2 18.10.2010) της Πρόσκλησης Β’, έχετε το
δικαίωμα της ένστασης κατά της παρούσας απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης, μέσα σε χρονικό διάστημα
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ, www.eiead.gr
Η υποβολή της ένστασης και των συνοδευτικών με αυτήν εγγράφων πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένα
και να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης.
Η ένσταση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : enstasis.B@eiead.gr
H  ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με την 18200/1572
(ΦΕΚ 383/ ΥΟΔΔ/7-11-2011)  Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

                                              Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης

                                                          Ελένη Λαμπριτζή