ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

20.12.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ (απόσπασμα 18ου Πρακτικου,7-12-2012), με ΑΔΑ Β4ΜΕΟΞ7Φ – ΩΔΟ εγκρίνονται οι κάτωθι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα Κλαδικά Σχέδια με ID 502- Α.Π 440, και ID 508- Α.Π 455. (πίνακας)
Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται οι ανωτέρω επιχειρήσεις, όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα για συμβασιοποίηση δικαιολογητικά , στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Ελλάδας με έδρα την Λάρισα, Διεύθυνση Ερμογένους 10, ΤΚ 41447 ,Τηλ. 2410-257879, Φαξ 2410-257879,

από7/01/2013 έως 18/01/2013.