ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ’ (2012-2017)

01/09/2017

ΓΕΝΙΚΑ

Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, της εν λόγω δημόσιας χρηματοδότησης, ανά δικαιούχο, γίνεται εντόκως, από την ημερομηνία καταβολής των ποσών  ενίσχυσης, σύμφωνα  κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 15, της υπ. αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1743/27-3-2008, Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.08), όπως αυτή ισχύει.

Οι δικαιούχοι μπορούν, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτούς, των εκθέσεων διοικητικής επαλήθευσης, να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή, (ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ) εγγράφως, τις αντιρρήσεις τους, ή να καταβάλουν τα ποσά προς ανάκτηση, τα οποία περιλαμβάνονται και στις εκθέσεις διοικητικής επαλήθευσης, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή στο λογαριασμό αδιαθέτων, GR8501000233100100000231000, της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα και με τα αναλυτικά οριζόμενα στο  Άρθρο 13, της υπογραφείσας σύμβασης: «Τήρηση δεσμεύσεων – παρέκκλιση από τους όρους υλοποίησης».

Η οικειοθελής επιστροφή γίνεται αποδεκτή, μόνον στην περίπτωση που τα ποσά καταβληθούν εντόκως, έως την ημερομηνία καταβολής τους.

Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των επιτοκίων, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι θα χρησιμοποιηθούν τα επιτόκια που ισχύουν στην επέτειο της καταβολής των ποσών ενίσχυσης, και θα διατηρηθούν για ένα έτος (μέχρι την επόμενη επέτειο).

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής υπολογισμού τόκων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών διορθώσεων, μπορείτε να ανατρέχετε στο εξής link http://eiead.64bit.gr , και να ακολουθείτε τις  παρακάτω οδηγίες:

ΒΗΜΑ 1o:  Συμπληρώνετε  στην οθόνη 1:  «Στοιχεία Περιόδου»,  τα κάτωθι:

•στο πεδίο:  «πρώτη ημέρα υπολογισμού τόκων», την ημερομηνία κατάθεσης της ενίσχυσης από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου,  και

•στο πεδίο: «ημερομηνία κατάθεσης από τον Δικαιούχο», την «ημερομηνία κατάθεσης, στο λογαριασμό αδιαθέτων της Τράπεζας της Ελλάδος, από τον Δικαιούχο».

Σημαντική Σημείωση:

Το σύστημα έχει προσαρμοστεί, ώστε να μην λαμβάνεται υπ’ όψιν η τελευταία ημέρα της περιόδου, ως χρεώσιμη.  (π.χ. για την περίοδο 1/3/2013 – 15/3/2013,  οι τόκοι χρεώνονται για 14 ημέρες, και όχι για 15).

ΒΗΜΑ 2o: Συμπληρώνετε στην οθόνη 2: «Στοιχεία Οφειλής», τα κάτωθι :

• στο πεδίο: «αρχικό αχρεωστήτως καταβληθέν  ποσό», το προς ανάκτηση ποσό, που αναγράφεται στην έκθεση διοικητικής επαλήθευσης (χωρίς τόκους).

ΒΗΜΑ 3o:  Πατήστε πάνω στο πεδίο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», για την εμφάνιση της τελικής οφειλής προς κατάθεση, στο λογαριασμό αδιαθέτων  (ποσό περιλαμβανομένων των τόκων).

Διευκρινίσεις:

1)Οι ημερομηνίες γίνονται δεκτές με τη μορφή: 15/7/2013, ή 15.7.2013, ή 15-7-2013, και

2)Τα ποσά γράφονται αριθμητικά, και όχι ολογράφως, χρησιμοποιώντας το σύμβολο κόμμα (,) για την υποδιαστολή. Το σύμβολο τελεία (.) μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιείται για τις χιλιάδες. π.χ. 6151,45 ή 6.151,45 . Δεν βάζουμε σύμβολα όπως ευρώ ή άλλους χαρακτήρες στα πεδία.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

1)Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί στον Δικαιούχο από το ΕΙΕΑΔ  2 ή και παραπάνω δόσεις, ο υπολογισμός, γίνεται ξεχωριστά, ανά ημερομηνία καταβολής και ποσό δόσης (και όχι αθροιστικά τα ποσά των δόσεων).

Για παράδειγμα: κατάθεση ποσού 1.000 € την 20.2.2013 και ποσού 500 € την 25.3.2015: ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει δύο φορές, ανά ημερομηνία και ποσό κατάθεσης από το ΕΙΕΑΔ στον Δικαιούχο, δηλαδή ξεχωριστά για τα 1.000 € και ξεχωριστά για τα 500 €. Το τελικό ποσό για κατάθεση στο λογαριασμό αδιαθέτων θα προκύπτει από το άθροισμα των δύο συνόλων.

Για οποιαδήποτε απορία ή επιβεβαίωση του τελικού ποσού μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρμόδια Αρχή, (ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ), υπόψη και υπόψη κ. Παπαδοπούλου Χαράς, στο τηλέφωνο 210 2120764, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες τιμές των επιτοκίων.

29/07/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

Σε συνέχεια παλαιότερων ανακοινώσεων μας, σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

  • Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει κληθεί εγγράφως από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ να προβεί σε διευκρινίσεις/ τροποποιήσεις λόγω ελλείψεων των φακέλων τους, διαπιστώνεται ότι υφίσταται καθυστέρηση στην απόκρισή τους.
  • Μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει ενημερωθεί εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποπληρωμή. Ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει οι δικαιούχοι στην αντίστοιχη αποστολή τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διαχειριστικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε για την άμεση απόκριση των δικαιούχων που έχουν λάβει ειδοποίηση για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, αντιρρήσεων ή/και προσκόμιση δικαιολογητικών β’ φάσης.
Η μη απόκριση, αποτελεί πλέον ουσιώδη λόγο καταγγελίας της σύμβασης και απένταξης της πράξης.

05/07/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια των εγκυκλίων για την τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ οφείλει να μεριμνήσει εγκαίρως για την σωστή ολοκλήρωση του έργου του.

Στη  κατεύθυνση αυτή,  σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

–          Κατά τον έλεγχο των φακέλων αποπληρωμής έχει διαπιστωθεί σειρά ελλείψεων, κυρίως όσον αφορά στο οικονομικό αντικείμενο και ιδιαίτερα στην επιλεξιμότητα δαπανών. Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει κληθεί εγγράφως από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ να προβεί σε κατάλληλες διευκρινίσεις/ τροποποιήσεις διαπιστώνεται ότι υφίσταται καθυστέρηση στην απόκρισή τους.

–         Μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει ενημερωθεί εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποπληρωμή. Ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει οι δικαιούχοι στην αντίστοιχη αποστολή τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διαχειριστικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε για την άμεση απόκριση των δικαιούχων που έχουν λάβει ειδοποίηση για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, αντιρρήσεων ή/και προσκόμιση δικαιολογητικών β’ φάσης δεδομένου του ότι η σχετική προθεσμία λήγει την11η Ioυλίου 2016.

4/03/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των δικαιούχων της πρόσκλησης Γ’ και μόνο ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ, θα πρέπει να προβείτε στην υποβολή τελικού τεχνικού δελτίου στο σύστημα (στο οποίο να αποτυπώνεται το οριστικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), το οποίο και εκτυπώνετε και αποστέλλετε υπογεγραμμένο ταχυδρομικά στο ΕΙΕΑΔ συνοδευόμενο από τα λοιπά δικαιολογητικά που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης.

Επίσης απαιτείται η αποστολή και του Εντύπου 10 και – πλην των άλλων ΥΔ –  και Υπεύθυνης Δήλωσης Αποπληρωμής, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.eiead.gr – Αποπληρωμή).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ή άλλου βασικού στοιχείου του εντύπου 5 (ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) θα πρέπει να υποβάλετε επικαιροποιημένο έντυπο 5 (μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά αποπληρωμής) και – αν δεν το έχετε ήδη κάνει – να τηρήσετε την προβλεπόμενη διαδικασία (όπως έχει αποτυπωθεί στην ανακοίνωση «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ» / Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου / Αποπληρωμή).

7/12/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

31/7/2015

Παράταση οικονομικού αντικειμένου Προσκλήσεων Β’ και Γ’

10.7.2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Β’ & Γ’

Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που έχει προκύψει από την κήρυξη τραπεζικής αργίας, αναστέλλεται, μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, η προθεσμία λήξης οικονομικού αντικειμένου και υποβολής φακέλων αποπληρωμής των Προσκλήσεων Β και Γ, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί σύμφωνα με την από 12.6.2015 ανακοίνωση του Φορέα μας.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία παραλαβής από τον Φορέα μας δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω, εφόσον οι Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν φακέλους αποπληρωμής.

12/06/2015

Παράταση οικονομικού αντικειμένου Προσκλήσεων Β’ και Γ’

8/05/2015

Εάν διαπιστώνετε, λόγω μεγάλου όγκου των αρχείων, οποιαδήποτε δυσκολία στην ηλεκτρονική υποβολή των παραδοτέων συμβουλευτικής στο σύστημα, μπορείτε να αποστέλλετε τα αρχεία αποθηκευμένα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης σε φάκελο  στο πρωτόκολλο του ΕΙΕΑΔ.

Σημειώνεται ότι πλην των παραδοτέων της συμβουλευτικής, αναρτώνται έγγραφα που να τεκμηριώνουν την υλοποίησή της (π.χ. παρουσιολόγια συμβουλευτικής, πρωτόκολλα συνεδριών, ερωτηματολόγια, επιμέρους μελέτες/ παραδοτέα κ.α.) καθώς και η βεβαίωση παραλαβής του έργου της συμβουλευτικής από τον δικαιούχο.

3/03/2015

Τηλεκατάρτιση και Αποπληρωμή

Σε περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων με τηλεκατάρτιση:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η πιστοποίηση των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται ως εξής:

Με αναφορές (reports) από την πλατφόρμα όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης κάθε καταρτιζόμενου ανά ημερομηνία, καθώς και το σύνολο των ωρών παρακολούθησης όλου του προγράμματος,  με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Οι αναφορές θα προσκομιστούν σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή,

ή εναλλακτικά

Με παρουσιολόγια σε έντυπη μορφή όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης , τα εντός-εκτός ωραρίου & τα εντός-εκτός επιχείρησης, με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Τα παρουσιολόγια θα προσκομιστούν σε φωτοτυπίες μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η πιστοποίηση των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται ως εξής:

Με αναφορές (reports) από την πλατφόρμα όπου θα φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης κάθε καταρτιζόμενου ανά ημερομηνία, καθώς και το σύνολο των ωρών παρακολούθησης όλου του προγράμματος, με σφραγίδα και υπογραφή του Υπεύθυνου Προγράμματος Κατάρτισης της Δομής υλοποίησης. Οι αναφορές θα προσκομιστούν σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.

Σε κάθε περίπτωση,

θα συμπληρώνετε το συνημμένο έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»  όπου θα φαίνονται οι συνολικές ώρες παρακολούθησης και τα εντός-εκτός ωραρίου & εντός-εκτός επιχείρησης (για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά).

Το έντυπο θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, τα στοιχεία θα πιστοποιούνται από τον Φορέα Κατάρτισης και θα προσκομιστεί μαζί με τον φάκελο που θα υποβάλλετε για την αποπληρωμή.

22/1/2015

Παράταση οικονομικού αντικειμένου Προσκλήσεων Β’ & Γ’.

Γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, οι δαπάνες κατάρτισης και συμβουλευτικής που έχουν τιμολογηθεί και έχουν εξοφληθεί το αργότερο ως την 28η Φεβρουαρίου 2015.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων αποπληρωμής για το σύνολο των αξόνων: 30 Απριλίου 2015.

25.09.2014

Παράταση του οικονομικού αντικειμένου των Προσκλήσεων B΄ και Γ΄

Παράταση του οικονομικού αντικειμένου των Προσκλήσεων B΄ και Γ΄
Γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, οι δαπάνες κατάρτισης και συμβουλευτικής που έχουν τιμολογηθεί και έχουν εξοφληθεί το αργότερο ως την 30η Νοεμβρίου 2014. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων αποπληρωμής για το σύνολο των αξόνων: 31 Ιανουαρίου 2015.

16.09.14

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ ΚΑΙ Γ’

04/09/2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Γ’ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12/08/2014

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ & Γ’

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ & Γ’

23/06/2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’.

26.05.2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β & Γ

13.05.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29.04.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10.02.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

Σας ενημερώνουμε ότι από την 9η Ιανουαρίου 2014 τα αιτήματα τροποποίησης φυσικού/ οικονομικού αντικειμένου

υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με την διαδικασία που ορίζεται στην σχετική ανακοίνωσή μας.

Οι σχετικές εγκρίσεις κοινοποιούνται στους δικαιούχους μέσω της ανάρτησής τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

23.01.2014

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία απένταξης των δικαιούχων που έχουν ήδη αποστείλει επιστολή παραίτησης στον ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ,

παρακαλούμε να αποσταλούν ΑΜΕΣΑ τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά παρατίθενται στην ανακοίνωση

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ»

09.01.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β & Γ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΔΠ

27.11.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Agenda Λάρισα

Agenda Πάτρα

Agenda Θεσσαλονίκη

Agenda Ηρακλείου

30.10.2013

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’»

8.10.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

27.05.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής στα αιτήματα πληρωμών για όλες τις δόσεις του Γ’ τρόπου πληρωμής (εκτός της αποπληρωμής) που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Γ’, θα γίνεται χρήση αποκλειστικά του συνημμένου εντύπου περιοδικής έκθεσης.

Επίσης, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων πληρωμών, παρακαλείσθε να μεριμνάτε για την ορθή υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων, προβλεπομένων από την σύμβαση, δικαιολογητικών και την εν γένει  πληρότητα των φακέλων.

15.02.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Νομίμου Εκπροσώπου για θεωρητική κατάρτιση σε μη πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα των επιχειρήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΙΕΑΔ

06.02.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ’
Από σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων
κατάρτισης της πρόσκλησης Γ’ θα υλοποιείται ΜΟΝΟ μηχανογραφικά. Για τα προγράμματα που
υλοποιούνται θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων στην εφαρμογή εντός
δεκαπέντε ημερών.

Προτεινόμενο υπόδειγμα μηνιαίου παρουσιολογίου

Το μέγεθος των 5 ΜΒ θεωρείται αρκετό για να καλύψει τον όγκο όλων των απαιτούμενων
συνημμένων αρχείων. Εννοείται ότι η χωρητικότητα 5 ΜΒ αναφέρεται σε κάθε αρχείο που
γίνεται upload. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 5 MB, τότε  να συμπιεστεί ηλεκτρονικά
το αρχείο. Αν παρά ταύτα και πάλι δεν επαρκεί, να χωριστεί το αρχείο με ειδική ένδειξη
στον τίτλο του και να γίνει upload διαδοχικά.

11.01.2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
(Συγχρηματοδοτούμενη πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
(εντός πλαισίου κρατικών ενισχύσεων)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’
«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013
Αριθμ. πρωτ. 55

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΕΦΔ «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του προγράμματος
«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’),

ενημερώνει τους δικαιούχους που δεν έχουν καλύψει ελλείψεις/εκκρεμότητες του φακέλου
δικαιολογητικών πουαπέστειλαν προς συμβασιοποίηση,

να το πράξουν το αργότερο έως την 18 Ιανουαρίου 2013,

ΑΛΛΩΣ Ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ  ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.

19.11.2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

(Συγχρηματοδοτούμενη πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

(εντός πλαισίου κρατικών ενισχύσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΕΦΔ «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’), καλεί:
A)   Tους δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Α’ τρόπο πληρωμής, να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών
έγγραφο αίτημα λήψης προκαταβολής ύψους 40% επί της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης, συνοδευόμενο από
αίτημα επαλήθευσης και όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΟ (2): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ
υπογραφείσας σύμβασης.
B)   Τους δικαιούχους που έχουν επιλέξει τον Γ’ τρόπο πληρωμής και έχουν υλοποιήσει ποσοστό 30% του φυσικού
αντικειμένου, υπολογιζομένου σωρευτικά, με βάση τόσο τις ανθρωποώρες κατάρτισης όσο και τα παραδοτέα των
συμβουλευτικών υπηρεσιών, να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών έγγραφο αίτημα επαλήθευσης –
πιστοποίησης δαπανών και σχετικό έγγραφο οικονομικό αίτημα, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΟ (2): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ» της μεταξύ Δικαιούχου και ΕΙΕΑΔ υπογραφείσας σύμβασης. Οι ως άνω δικαιούχοι θα υποβάλλουν και
περιοδική έκθεση προόδου συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Ακολουθούν:

Α.  τα κατωτέρω έντυπα (υποχρεωτική χρήση):

Β. υπόδειγμα τιμολογίου

Όσον αφορά στα λοιπά δικαιολογητικά, θα χρησιμοποιηθούν τα αναρτημένα αρχεία στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ

(ανακοίνωση της 18ης Μαΐου 2012 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’).

Το δελτίο παρακολούθησης δαπανών και φυσικού αντικειμένου ενίσχυσης θα συμπληρωθεί μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των προγραμμάτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης μετά από σχετική
ανακοίνωση που θα εκδώσει ο ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ.

03.09.2012

 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ’: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ,   ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) θέτει σε λειτουργία
το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των προγραμμάτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Γ.
Η είσοδος στην αρχική οθόνη επιτυγχάνεται με τη μετάβαση στον ιστότοπο http://entry.eiead.gr/c
αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία εισαγωγής που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική υποβολή της αίτησης
(δηλαδή το AΦΜ της επιχείρησης και το password). Σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί ο κωδικός,
ενεργοποιείται η επιλογή «ξέχασα τον κωδικό μου» που υπάρχει στην οθόνη εισόδου.
Η προθεσμία για την υποβολή των τεχνικών δελτίων κρατικών ενισχύσεων είναι η
12η Σεπτεμβρίου 2012. Παρακαλούμε πριν την υποβολή των τεχνικών δελτίων να
συμβουλευτείτε τις σχετικές οδηγίες.

08.06.2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αιτημάτων εκ μέρους δικαιούχων του προγράμματος

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», δίνεται η δυνατότητα προσκόμισης των
σχετικών διακιολογητικών και συμβάσεων έως και την 18η Ιουνίου 2012.

21.05.2012

Δελτίο τύπου αποτελέσματα προσκλήσεων Α’και Γ’

18.05.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.05.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: «Απόφαση για την Αποδοχή και Έγκριση Αιτήσεων/Σχεδίων»

11.04.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ

20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ., ΕΣΠΑ 2007-2013:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ  ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Άξονας Προτεραιότητας 4

Άξονας Προτεραιότητας 5

Άξονας Προτεραιότητας 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

21.03.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ
20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ., ΕΣΠΑ 2007-2013:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ποιοτικής αξιολόγησης των αιτήσεων/σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης Γ’ με τίτλο: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ., ΕΣΠΑ 2007-2013, και κρίθηκαν
παραδεκτές, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την με αριθμό 0.18808/οικ.3.3073/2010 (ΦΕΚ 1659/β) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών –
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης “Διαρθρωτική προσαρμογή
εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20 – 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’)”,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 1.4773/ΟΙΚ.3.869 /5−4−2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539), καθώς
και με την υπ΄ αριθμόν 2.4251/οικ.3.479/28-2-2012  (ΦΕΚ Β΄ 625/7-3-2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
– Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Η επιλογή για την
υλοποίηση των προγραμμάτων θα βασιστεί σε συγκριτική αξιολόγηση βάσει της οποίας προκύπτει πίνακας με
τη σειρά κατάταξης των επιχειρήσεων. Η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα πραγματοποιείται με βάση τη
σειρά κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων.»
Ο παραπάνω πίνακας θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων επί των κριτηρίων
αποκλεισμού.

19.03.2012

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ’ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ

20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.- ΕΣΠΑ 2007-2013:

Με την υπ΄ αριθμόν 2.4251/οικ.3.479/28-2-2012 (ΦΕΚ Β΄ 625/7-3-2012) απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. 0.18808/οικ.3.3073/18.10.2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης(ΦΕΚ Β΄ 1659),
όπως ίσχυε τροποποιηθείσα με την υπ΄ αριθμόν 1.4773/οικ.3.869 /5−4−2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539)
και η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 73.700.000€ και ενδεικτικά δε
κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΦΕΚ Β΄ 625/7-3-2012

16.03.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.- ΕΣΠΑ 2007-2013:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου πληρότητας των Αιτήσεων/Σχεδίων (κριτήρια αποκλεισμού) που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Γ’ με τίτλο: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», κρίθηκαν μη αποδεκτές
οι κάτωθι αιτήσεις:

Πίνακας μη αποδεκτών αιτήσεων

Της ανάρτησης των αποτελεσμάτων έχει προηγηθεί αποστολή αιτιολογημένων απαντητικών επιστολών από το ΕΙΕΑΔ,
οι οποίες έχουν ήδη παραληφθεί  από τους ενδιαφερόμενους.
Η ένσταση και τα συνοδευτικά με αυτήν έγγραφα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένα και να φέρουν τη σφραγίδα
της επιχείρησης.
Η ένσταση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  enstasis.C@eiead.gr και  εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων
που έχει οριστεί με την 18200/1572 (ΦΕΚ 383/ ΥΟΔΔ/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής
Ασφάλισης.