ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 05/07/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ 

Σε συνέχεια των εγκυκλίων για την τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ οφείλει να μεριμνήσει εγκαίρως για την σωστή ολοκλήρωση του έργου του.

Στη  κατεύθυνση αυτή,  σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

–          Κατά τον έλεγχο των φακέλων αποπληρωμής έχει διαπιστωθεί σειρά ελλείψεων, κυρίως όσον αφορά στο οικονομικό αντικείμενο και ιδιαίτερα στην επιλεξιμότητα δαπανών. Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει κληθεί εγγράφως από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ να προβεί σε κατάλληλες διευκρινίσεις/ τροποποιήσεις διαπιστώνεται ότι υφίσταται καθυστέρηση στην απόκρισή τους.

–         Μεγάλος αριθμός δικαιούχων έχει ενημερωθεί εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποπληρωμή. Ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει οι δικαιούχοι στην αντίστοιχη αποστολή τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διαχειριστικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε για την άμεση απόκριση των δικαιούχων που έχουν λάβει ειδοποίηση για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, αντιρρήσεων ή/και προσκόμιση δικαιολογητικών β’ φάσης δεδομένου του ότι η σχετική προθεσμία λήγει την 11η Ioυλίου 2016.