ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

11.01.2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (Συγχρηματοδοτούμενη πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), (εντός πλαισίου κρατικών ενισχύσεων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,  ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013
Αριθμ. πρωτ. 55

                                                  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΕΦΔ «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’),  ενημερώνει τους δικαιούχους που δεν έχουν καλύψει ελλείψεις/εκκρεμότητες του φακέλου δικαιολογητικών που απέστειλαν προς συμβασιοποίηση, να το πράξουν το αργότερο έως την 18 Ιανουαρίου 2013, ΑΛΛΩΣ Ο ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ  ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.