ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ : Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Νομίμου Εκπροσώπου για θεωρητική κατάρτιση σε μη πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα των επιχειρήσεων

13.03.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ‘

  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Νομίμου Εκπροσώπου για θεωρητική κατάρτιση σε μη πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα των επιχειρήσεων