ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

19.03.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.- ΕΣΠΑ 2007-2013:

Με την υπ΄ αριθμόν 2.4251/οικ.3.479/28-2-2012 (ΦΕΚ Β΄ 625/7-3-2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. 0.18808/οικ.3.3073/18.10.2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 1659), όπως ίσχυε τροποποιηθείσα με την υπ΄ αριθμόν 1.4773/οικ.3.869 /5−4−2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539) και η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 73.700.000€ και ενδεικτικά δε  κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής.:

ΦΕΚ Β΄ 625/7-3-2012