ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

20.03.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ., ΕΣΠΑ 2007-2013:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ποιοτικής αξιολόγησης των αιτήσεων/σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Γ’ με τίτλο: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ., ΕΣΠΑ 2007-2013, και κρίθηκαν παραδεκτές, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την με αριθμό 0.18808/οικ.3.3073/2010 (ΦΕΚ 1659/β) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης “Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20 – 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’)”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 1.4773/ΟΙΚ.3.869 /5−4−2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539), καθώς και με την υπ΄ αριθμόν 2.4251/οικ.3.479/28-2-2012  (ΦΕΚ Β΄ 625/7-3-2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Η επιλογή για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα βασιστεί σε συγκριτική αξιολόγηση βάσει της οποίας προκύπτει πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιχειρήσεων. Η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων.»

Ο παραπάνω πίνακας θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων επί των κριτηρίων αποκλεισμού.