ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ”

Αθήνα, 03/08/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

“Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων”

Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6104/1958/Α3/3-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΜΟΝ465ΧΙ8-ΖΜΓ) της Ειδικής Γραμματέως, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ, την με αρ. πρωτ. 2364/B3/488/10.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΞΠ8465ΧΙ8-Τ9Ο) 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5028304.

Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση δεν αποτελεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να λάβει ή όχι υπόψη του ή να τροποποιήσει τις παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση και να τις ενσωματώσει ή όχι στο τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που θα αποτελέσει μέρος των εγγράφων διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο μοναδικός κωδικός διαβούλευσης είναι: 20DIAB000012127

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (https://www.eiead.gr/).
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6104/1958/Α3/3-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΜΟΝ465ΧΙ8-ΖΜΓ) της Ειδικής Γραμματέως, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ, την με αρ. πρωτ. 2364/B3/488/10.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΞΠ8465ΧΙ8-Τ9Ο) 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5028304.

Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση δεν αποτελεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να λάβει ή όχι υπόψη του ή να τροποποιήσει τις παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση και να τις ενσωματώσει ή όχι στο τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που θα αποτελέσει μέρος των εγγράφων διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο μοναδικός κωδικός διαβούλευσης είναι: 20DIAB000012127

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (https://www.eiead.gr/).
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.