ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Α’ (2012-2015)

16/12/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Με την από 14/12/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού οι Κλαδικοί Φορείς που συμμετέχουν στην Πρόσκληση Α με τίτλο: «Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»  θα αποπληρωθούν έως 31/12/2015

25/11/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α΄ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

Οι Κλαδικοί Φορείς καλούνται να υποβάλλουν στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 111 41 υπόψη κ. Ξυξή 3ος όροφος τηλ. 210 2120728) έως 11/12/2015 – ημερομηνία λήξης της Πρόσκλησης Α΄- τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να λάβουν την αποπληρωμή των Κλαδικών Σχεδίων.

1.Αίτημα Αποπληρωμής συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)

2.ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του Κλαδικού Φορέα

3.Τελική Απολογιστική Έκθεση (σύμφωνα με το υπόδειγμα)

4.Λίστα δαπανών (σύμφωνα με το υπόδειγμα) και αντίγραφα παραστατικών που φέρουν την σφραγίδα της Πρόσκλησης

5.Τιμολόγιο επιχορήγησης

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με τα παραπάνω να αποσταλούν τα Παραρτήματα της Σύμβασης με την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης του Έργου, εις τριπλούν, με σφραγίδα και υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Κλαδικού Φορέα  (υπόδειγμα 1 και 2)

8/07/2015

Ανακοίνωση παράτασης

Πρόσκληση Α’

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (Άξονας 4, 5, 6)

Ανακοινώνεται παράταση της υλοποίησης του φυσικού, οικονομικού αντικειμένου και υποβολής φακέλου αποπληρωμής για όλους τους αναδόχους της Πρόσκλησης Α’ μέχρι 11/12/2015

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν θα επιφέρει ενεργοποίηση νέων εντάξεων/ νομικών δεσμεύσεων, καθώς την έκδοση νέων εγκριτικών αποφάσεων.

Παρακαλούμε (αναφέροντας τον κωδικό του σχεδίου) να μας αποστείλετε εις τριπλούν στην διεύθυνση (Ε.Ι.Ε.Α.Δ, Κωστή Παλαμά 6-8, Αθήνα, ΤΚ 11141 3ος όροφος, – υπ όψη κας Ε. Ξυξή)   το κείμενο που σας επισυνάπτουμε, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κλαδικού Φορέα, το οποίο θα αποτελέσει παράρτημα της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

3/07/2015

Πρόσκληση Α’
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ανακοινώνεται παράταση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τηςΠρόσκλησης Α’ μέχρι 11/12/2015 και με προθεσμία υποβολής φακέλου αποπληρωμής για όλους τους αναδόχους της πρόσκλησης Α’ μέχρι 11-12-2015. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν θα επιφέρει ενεργοποίηση νέων εντάξεων/ νομικών δεσμεύσεων, καθώς την έκδοση νέων εγκριτικών αποφάσεων.
30/10/2014

Ανακοίνωση παράτασης

Πρόσκληση Α’

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (Άξονας 4, 5, 6)

Ανακοινώνεται παράταση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πρόσκλησης Α’ μέχρι 30/6/2015 και με προθεσμία υποβολής φακέλου αποπληρωμής για όλους τους αναδόχους της πρόσκλησης Α’ μέχρι 30-08-2015.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν θα επιφέρει ενεργοποίηση νέων εντάξεων/ νομικών δεσμεύσεων, καθώς την έκδοση νέων εγκριτικών αποφάσεων.

Παρακαλούμε (αναφέροντας τον κωδικό του σχεδίου) να μας αποστείλετε εις τριπλούν στην διεύθυνση (Ε.Ι.Ε.Α.Δ, Κωστή Παλαμά 6-8, Αθήνα, ΤΚ 11141 3ος όροφος, – υπ όψη κας Ε. Ξυξή)   το κείμενο που σας επισυνάπτουμε, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κλαδικού Φορέα, το οποίο θα αποτελέσει παράρτημα της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

02/06/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α & Β: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

28/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Διευκρινίσεις για τη διαχείριση υποέργων της Πρόσκλησης Α΄.

Πληροφορίες:  Τιτοπούλου Γ.: 2102120743 – Ξυξή Ελενη:    2102120728

27.11.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Agenda Λάρισα

Agenda Πάτρα

Agenda Θεσσαλονίκη

Agenda Ηρακλείου

13.09.2013

Καλούνται οι Κλαδικοί φορείς να δηλώσουν με επιστολή τους έως 4/10/2013 (Προς Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
και Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων – Δ/νση Κωστή Παλαμά 6- 8 Τ.Κ 11141
υπόψη Ε. Λαμπριτζή) και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα τον προγραμματισμό τους ως προς:
α) τις ενάρξεις των έργων κατάρτισης από 16/9/2013 έως τη λήξη του έργου.
β) τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων που θα συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες δράσεις.
Τα παραπάνω στοιχεία να αποτυπώνουν με ρεαλισμό την πραγματική εικόνα των έργων προς υλοποίηση καθώς
και των σχετικών δεικτών (αριθμός καταρτιζομένων –  αριθμός επιχειρήσεων), με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς
εργασίας.
Πληροφορίες:  Τιτοπούλου Γεωργία τηλ. 210 2120743 –  Ξυξή Ελένη   τηλ. 210 2120728

16.11.2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από ερωτήματα πολλών Κλαδικών Φορέων σχετικά με τον τύπο του τιμολογίου που θα μας προσκομίσετε
για την προκαταβολή στην Πρόσκληση Α, και προκειμένου να αποφύγουμε καθυστερήσεις, παρακαλούμε να
ακολουθήσετε το συνημμένο υπόδειγμα

14.11.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προκειμένου να καταβληθεί η προκαταβολή της χρηματοδότησης στην Πρόσκληση Α, καλούνται οι Κλαδικοί
Φορείς που έχουν υποβάλλει το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής, να προσκομίσουν
μέχρι 22/11/2012 στο ΕΙΕΑΔ (3ος όροφος) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 της Σύμβασης
και συγκεκριμένα:
  • Φορολογική ενημερότητα ή φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένο από την οικεία ΔΟΥ,
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ή φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένο,
  • Πρακτικό νομίμου εκπροσώπου (μόνο σε περίπτωση αλλαγής του),
  • Αθεώρητο τιμολόγιο του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-1992 το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα του Κλαδικού Φορέα,
  • την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και στο οποίο θα αναγράφονται:

Επωνυμία: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Επάγγελμα: ΝΠΙΔ

Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 6-8

Πόλη: Αθήνα

ΔΟΥ: Κ’ Αθηνών

ΑΦΜ: 997871707

Ποσό: ……………(αφορά στο 50% του εγκεκριμένου ποσού της σύμβασης)

Αιτιολογία:  50% της επιχορηγούμενης δαπάνης όπως έχει προσαρμοσθεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του
επικαιροποιημένου κλαδικού σχεδίου, μετά την έγκρισή του, σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που
υπάγονται ως δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β, βάσει της από …….(ημερομηνία)[1] μεταξύ μας σύμβασης

Επιπλέον στην αιτιολογία θα αναγράφονται και τα παρακάτω στοιχεία:

Τίτλος έργου: Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
που απασχολούν 1 – 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

MIS[2]

Κωδικός Υποέργου[3]

Πληροφορίες:  Τιτοπούλου Γεωργία τηλ. 210 2120743 – Ξυξή Ελένη τηλ. 210 2120728

Κατά την αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλούμε στο διαβιβαστικό να αναγράφεται ο κωδικός του Κλαδικού Σχεδίου.

 

[1] η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αναφέρεται στο ΤΔΥ το οποίο έχει υποβληθεί

[2] 337952 (για τον άξονα 4) ή 337953 (για τον άξονα 5)

[3] Ο κωδικός υποέργου αναφέρεται στο ΤΔΥ

19.10.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς που έχουν υποβάλλει ΤΔΥ στην Πρόσκληση Α΄, να προσκομίσουν σε έντυπη και να
υποβάλλουν σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή, μέχρι και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012, το ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, σύμφωνα με το από 22.06.2012 αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας υπόδειγμα.
Παρακαλούμε, στην εξωτερική σελίδα του Επικαιροποιημένου Σχεδίου, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Αριθμός του
Κλαδικού Σχεδίου (π.χ Α4- 100 ή Α5- 100).

Το Επικαιροποιημένο Σχέδιο θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή θα υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην κάτωθι διεύθυνση:

ΕΙΕΑΔ/ Αυτοτελές Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων/3ος όροφος

Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

Tο ηλεκτρονικό αρχείο (pdf), καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής, θα υποβάλλονται στην ιστοσελίδα (http://entry.eiead.gr/a), στην οποία υποβλήθηκαν και τα Τεχνικά Δελτία Υποέργου, χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς.
 Οι φορείς θα ειδοποιηθούν άμεσα μετά την έγκριση του Επικαιροποιημένου Σχεδίου, για την καταβολή του 50% του προϋπολογισμού του Υποέργου.

Πληροφορίες δίδονται στα εξής τηλέφωνα:  210 2120743 Τιτοπούλου Γεωργία – 2102120748 Φωκά Αθηνά

28.06.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από αιτήματα πολλών Κλαδικών Φορέων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της

Πρόσκλησης Α, αυστηρά και μόνον μέχρι την Τρίτη 10/7/2012.

22.6.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η αναρτηθείσα σύμβαση, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α, πρέπει να αποσταλεί μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 30/6/2012. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Επίσης, στο σημείο 18 (όροι της σύμβασης σελ. 4), πρέπει να συμπληρώσετε τον Αύξοντα Αριθμό Κατάταξης Χρηματοδότησης του Κλαδικού Φορέα σας, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ στις 15.6.2012.
 Σχετικά με τον τρόπο υποβολής του φακέλου των δικαιολογητικών, παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η σειρά που αναφέρεται στον «Κατάλογο Απαιτούμενων Δικαιολογητικών» (βλ. οδηγίες σελ. 6-7).
 Τέλος, το πρότυπο Επικαιροποιημένου Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που αναρτάται, θα υποβληθεί στο ΕΙΕΑΔ μετά από την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Μαρία τηλ. 210 2120769 – Νάνη Ιωάννα τηλ. 210 2120726 – Παπαθανασίου Ειρήνη τηλ. 210 2120723

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

15.6.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 30/6/2012, για την προετοιμασία της υπογραφής της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι το κείμενο της σύμβασης θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Επιπλέον, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους Κλαδικούς Φορείς και στους Συμβούλους  φύλλο εργασίας με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις του κάθε Κλαδικού Φορέα, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί έως 30/6/2012, σύμφωνα με οδηγίες  που θα το συνοδεύουν.

Πρόσωπα επικοινωνίας: Κωνσταντίνου Μαρία τηλ. 210 2120769 –  Νάνη Ιωάννα τηλ. 210 2120726 – Παπαθανασίου Ειρήνη τηλ. 210 21020723

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΤΥΠΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

07.05.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: “ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”
*έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

11.04.2012

11.04.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ON/OFF)

22.02.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ    (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου πληρότητας των Αιτήσεων (κριτήρια αποκλεισμού)
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (Πρόσκληση Α), προωθούνται προς ποιοτική Αξιολόγηση οι κάτωθι αιτήσεις
(σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα): Πίνακας για Ποιοτική

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου πληρότητας των Αιτήσεων (κριτήρια αποκλεισμού)
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (Πρόσκληση Α), κρίθηκαν αρνητικά οι παρακάτω αιτήσεις (σύμφωνα με τον αριθμό
πρωτοκόλλου υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα): Πίνακας Απορριφθέντων
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με  το άρθρο 12 της Πρόσκλησης Α’, έχετε το δικαίωμα της ένστασης κατά της
παρούσας απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών,
από την ανάρτηση των πινάκων (απορριφθέντων και επιλεγέντων) στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ, www.eiead.gr
(Της ανάρτησης των αποτελεσμάτων έχει προηγηθεί αποστολή αιτιολογημένων απαντητικών επιστολών από
το ΕΙΕΑΔ, οι οποίες θεωρούνται ότι παρελήφθησαν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή τους).
Η υποβολή της ένστασης και των συνοδευτικών με αυτήν εγγράφων πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένα και
να φέρουν τη σφραγίδα του Κλαδικού Φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : enstasis.A@eiead.gr

H  ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με την 18200/1572 (ΦΕΚ 383/ ΥΟΔΔ/7-11-2011)

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δρ. Γρηγόρης Ε. Παντελόγλου