ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

16.11.2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από ερωτήματα πολλών Κλαδικών Φορέων σχετικά με τον τύπο του τιμολογίου που θα μας προσκομίσετε για την προκαταβολή στην Πρόσκληση Α, και προκειμένου να αποφύγουμε καθυστερήσεις, παρακαλούμε να ακολουθήσετε το συνημμένο υπόδειγμα