ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

14.11.2012

Προκειμένου να καταβληθεί η προκαταβολή της χρηματοδότησης στην Πρόσκληση Α, καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς που έχουν υποβάλλει το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής, να προσκομίσουν μέχρι 22/11/2012 στο ΕΙΕΑΔ (3ος όροφος) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 της Σύμβασης και συγκεκριμένα:

  • Φορολογική ενημερότητα ή φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένο από την οικεία ΔΟΥ,
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ή φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένο,
  • Πρακτικό νομίμου εκπροσώπου (μόνο σε περίπτωση αλλαγής του),
  • Αθεώρητο τιμολόγιο του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-1992 το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα του Κλαδικού Φορέα, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και στο οποίο θα αναγράφονται:

Επωνυμία: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Επάγγελμα: ΝΠΙΔ

Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 6-8

Πόλη: Αθήνα

ΔΟΥ: Κ’ Αθηνών

ΑΦΜ: 997871707

Ποσό: ……………(αφορά στο 50% του εγκεκριμένου ποσού της σύμβασης)

Αιτιολογία:  50% της επιχορηγούμενης δαπάνης όπως έχει προσαρμοσθεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του επικαιροποιημένου κλαδικού σχεδίου, μετά την έγκρισή του, σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που υπάγονται ως δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β, βάσει της από …….(ημερομηνία)[1] μεταξύ μας σύμβασης

Επιπλέον στην αιτιολογία θα αναγράφονται και τα παρακάτω στοιχεία:

Τίτλος έργου: Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 – 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

MIS[2]

Κωδικός Υποέργου[3]

 Πληροφορίες:

Τιτοπούλου Γεωργία τηλ. 210 2120743

Ξυξή Ελένη τηλ. 210 2120728

Κατά την αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλούμε στο διαβιβαστικό να αναγράφεται ο κωδικός του Κλαδικού Σχεδίου.

[1] η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αναφέρεται στο ΤΔΥ το οποίο έχει υποβληθεί

[2] 337952 (για τον άξονα 4) ή 337953 (για τον άξονα 5)

[3] Ο κωδικός υποέργου αναφέρεται στο ΤΔΥ