ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: Πρόσκληση Α’ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

3/07/15
Πρόσκληση Α’ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ανακοινώνεται παράταση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πρόσκλησης Α’ μέχρι 11/12/2015 και με προθεσμία υποβολής φακέλου αποπληρωμής για όλους τους αναδόχους της πρόσκλησης Α’ μέχρι 11-12-2015. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν θα επιφέρει ενεργοποίηση νέων εντάξεων/ νομικών δεσμεύσεων, καθώς την έκδοση νέων εγκριτικών αποφάσεων.