ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

15.6.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 30/6/2012, για την προετοιμασία της υπογραφής της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι το κείμενο της σύμβασης θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Επιπλέον, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους Κλαδικούς Φορείς και στους Συμβούλους  φύλλο εργασίας με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις του κάθε Κλαδικού Φορέα, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί έως 30/6/2012, σύμφωνα με οδηγίες  που θα το συνοδεύουν.

Πρόσωπα επικοινωνίας:

Κωνσταντίνου Μαρία τηλ. 210 2120769

Νάνη Ιωάννα τηλ. 210 2120726

Παπαθανασίου Ειρήνη τηλ. 210 21020723

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΤΥΠΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ