ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

13.09.2013
Καλούνται οι Κλαδικοί φορείς να δηλώσουν με επιστολή τους έως 4/10/2013 (Προς Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων – Δ/νση Κωστή Παλαμά 6- 8 Τ.Κ 11141, υπόψη Ε. Λαμπριτζή) και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα τον προγραμματισμό τους ως προς:
α) τις ενάρξεις των έργων κατάρτισης από 16/9/2013 έως τη λήξη του έργου.
β) τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων που θα συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες δράσεις.
Τα παραπάνω στοιχεία να αποτυπώνουν με ρεαλισμό την πραγματική εικόνα των έργων προς υλοποίηση καθώς
και των σχετικών δεικτών (αριθμός καταρτιζομένων –  αριθμός επιχειρήσεων), με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς
εργασίας.
Πληροφορίες:  Τιτοπούλου Γεωργία τηλ. 210 2120743 &  Ξυξή Ελένη τηλ. 210 2120728