ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α΄ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

25/11/2015

Οι Κλαδικοί Φορείς καλούνται να υποβάλλουν στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 111 41 υπόψη κ. Ξυξή 3ος όροφος τηλ. 210 2120728) έως 11/12/2015 – ημερομηνία λήξης της Πρόσκλησης Α΄- τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να λάβουν την αποπληρωμή των Κλαδικών Σχεδίων.

  1.      Αίτημα Αποπληρωμής συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)
  2.      ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του Κλαδικού Φορέα
  3.      Τελική Απολογιστική Έκθεση (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
  4.      Λίστα δαπανών (σύμφωνα με το υπόδειγμα) και αντίγραφα παραστατικών που φέρουν την σφραγίδα της Πρόσκλησης
  5.      Τιμολόγιο επιχορήγησης

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με τα παραπάνω να αποσταλούν τα Παραρτήματα της Σύμβασης με την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης του Έργου, εις τριπλούν, με σφραγίδα και υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Κλαδικού Φορέα  (υπόδειγμα 1 και 2)   

Οι Κλαδικοί Φορείς καλούνται να υποβάλλουν στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 111 41 υπόψη κ. Ξυξή 3ος όροφος τηλ. 210 2120728) έως 11/12/2015 – ημερομηνία λήξης της Πρόσκλησης Α΄- τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να λάβουν την αποπληρωμή των Κλαδικών Σχεδίων.

1.    Αίτημα Αποπληρωμής συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)

2.    ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του Κλαδικού Φορέα

3.    Τελική Απολογιστική Έκθεση (σύμφωνα με το υπόδειγμα)

4.    Λίστα δαπανών (σύμφωνα με το υπόδειγμα) και αντίγραφα παραστατικών που φέρουν την σφραγίδα της Πρόσκλησης

5.    Τιμολόγιο επιχορήγησης

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με τα παραπάνω να αποσταλούν τα Παραρτήματα της Σύμβασης με την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης του Έργου, εις τριπλούν, με σφραγίδα και υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Κλαδικού Φορέα  (υπόδειγμα 1 και 2)