ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/12/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την από 14/12/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού οι Κλαδικοί Φορείς που συμμετέχουν στην Πρόσκληση Α με τίτλο: «Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»  θα αποπληρωθούν έως 31/12/2015