ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

19/10/2012

Καλούνται οι Κλαδικοί Φορείς που έχουν υποβάλλει ΤΔΥ στην Πρόσκληση Α΄, να προσκομίσουν σε έντυπη και να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή, μέχρι και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012, το ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, σύμφωνα με το από 22.06.2012 αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας υπόδειγμα.

Παρακαλούμε, στην εξωτερική σελίδα του Επικαιροποιημένου Σχεδίου, να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Αριθμός του Κλαδικού Σχεδίου (π.χ Α4- 100 ή Α5- 100).

 Το Επικαιροποιημένο Σχέδιο θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή θα υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην κάτωθι διεύθυνση:

ΕΙΕΑΔ/ Αυτοτελές Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων/3ος όροφος

Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαμά 6-8

Ταχ. Κώδικας : 111 41

Tο ηλεκτρονικό αρχείο (pdf), καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής, θα υποβάλλονται στην ιστοσελίδα (http://entry.eiead.gr/a), στην οποία υποβλήθηκαν και τα Τεχνικά Δελτία Υποέργου, χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς.

Οι φορείς θα ειδοποιηθούν άμεσα μετά την έγκριση του Επικαιροποιημένου Σχεδίου, για την καταβολή του 50% του προϋπολογισμού του Υποέργου.

Πληροφορίες δίδονται στα εξής τηλέφωνα: 210 2120743 Τιτοπούλου Γεωργία, 2102120748 Φωκά Αθηνά