ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: Πρόσκληση Α’ Ανακοίνωση παράτασης

8/07/2015

Πρόσκληση Α’ Ανακοίνωση παράτασης

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (Άξονας 4, 5, 6)

Ανακοινώνεται παράταση της υλοποίησης του φυσικού, οικονομικού αντικειμένου και υποβολής φακέλου αποπληρωμής για όλους τους αναδόχους της Πρόσκλησης Α’ μέχρι 11/12/2015

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν θα επιφέρει ενεργοποίηση νέων εντάξεων/ νομικών δεσμεύσεων, καθώς την έκδοση νέων εγκριτικών αποφάσεων.

Παρακαλούμε (αναφέροντας τον κωδικό του σχεδίου) να μας αποστείλετε εις τριπλούν στην διεύθυνση (Ε.Ι.Ε.Α.Δ, Κωστή Παλαμά 6-8, Αθήνα, ΤΚ 11141 3ος όροφος, – υπ όψη κας Ε. Ξυξή)   το κείμενο που σας επισυνάπτουμε, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κλαδικού Φορέα, το οποίο θα αποτελέσει παράρτημα της σύμβασης που έχει υπογραφεί.