ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

22.6.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η αναρτηθείσα σύμβαση, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α, πρέπει να αποσταλεί μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 30/6/2012. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Επίσης, στο σημείο 18 (όροι της σύμβασης σελ. 4), πρέπει να συμπληρώσετε τον Αύξοντα Αριθμό Κατάταξης Χρηματοδότησης του Κλαδικού Φορέα σας, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ στις 15.6.2012.
Σχετικά με τον τρόπο υποβολής του φακέλου των δικαιολογητικών, παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η σειρά που αναφέρεται στον «Κατάλογο Απαιτούμενων Δικαιολογητικών» (βλ. οδηγίες σελ. 6-7).
Τέλος, το πρότυπο Επικαιροποιημένου Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που αναρτάται, θα υποβληθεί στο ΕΙΕΑΔ μετά από την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες:

Κωνσταντίνου Μαρία τηλ. 210 2120769

Νάνη Ιωάννα τηλ. 210 2120726

Παπαθανασίου Ειρήνη τηλ. 210 2120723

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ