ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

20.12.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ (απόσπασμα 18ου πρακτικού 7/12/2012), με ΑΔΑ Β4ΜΕΟΞ7Φ- ΟΑΘ, εγκρίθηκαν μετά την αποδοχή του αιτήματος θεραπείας τους από το Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ (απόσπασμα 12ου πρακτικού 17/10/2012) με ΑΔΑ Β43ΛΟΞ7Φ-ΣΒΡ
και την ποιοτική αξιολόγηση των Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής, οι κάτωθι Κλαδικοί Φορείς οι οποίοι εντάσσονται στον άξονα 4, ως εξής:
Αρ. Πρωτοκ. ID Α.Π Αίτησης Ποσό €
Α4-311 ID 502 Α.Π 440 14.700
Α4-312 ID 508 Α.Π 455 18.675
Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται οι ανωτέρω Φορείς, όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα για
συμβασιοποίηση δικαιολογητικά στο ΕΙΕΑΔ Κωστή Παλαμά 6-8, από 7/01/2013 έως 18/01/2013.