ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο “Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας”

Αθήνα, 19/12/2018

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 : «Δράσεις Επέκτασης,  Περαιτέρω Ενεργοποίησης, Υποστήριξη της Λειτουργίας του Μηχανισμού ΔΑΑΕ» της πράξης «Επέκταση των Παραγωγικών Λειτουργιών του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΔΑΑΕ)» με κωδικό ΟΠΣ: 5001171

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΑΑΕ_3.1_5938

ΔΑΑΕ_12.1_5939

ΔΑΑΕ_12.2_5940

ΔΑΑΕ_12.3_5941

ΔΑΑΕ_12.4_5942

ΔΑΑΕ_12.5_5943

ΔΑΑΕ_12.6_5944

ΔΑΑΕ_14.1_5945