ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΙΕΑΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΕΑΔ – ΟΑΕΔ

20200227 091702Αθήνα, 04/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΕΑΔ – ΟΑΕΔ

Το ΕΙΕΑΔ και ο ΟΑΕΔ εμβαθύνοντας τη μεταξύ τους συνεργασία και υλοποιώντας τις κεντρικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας για άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας, που έχουν κεντρικό στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, προχώρησαν στις 25/2/2020 σε μια σημαντική προγραμματική συμφωνία.

Η προγραμματική Συμφωνία που υπεγράφη από τον Πρόεδρο του ΕΙΕΑΔ Αριστοτέλη Βαβουγυιό και τον Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη, έχει στο επίκεντρό της το συντονισμό δράσης των δύο φορέων σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική.

Ειδικότερα το Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ ΕΙΕΑΔ – ΟΑΕΔ προβλέπει:

• την αναβάθμιση των σχεδιαζόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, με τη διεύρυνση της επιστημονικής τους τεκμηρίωσης και στη συνέχεια τη λήψη συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων για την υλοποίησή τους

• την πλήρη αξιοποίηση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΕΙΕΑΔ μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας των δύο οργανισμών. Στην κατεύθυνση αυτή: α) θα αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες μεθοδολογίες και θα εκπονηθούν από κοινού νέα εργαλεία για τον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας σε κλάδους, επαγγέλματα και δεξιότητες, β) θα διευρυνθεί και θα αξιοποιηθεί από κοινού η βάση δεδομένων του μηχανισμού αναγκών, γ) θα ενισχυθεί η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης στα ζητήματα της διάγνωσης αναγκών σε σχέση με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

• την πλήρη συνεργασία στην ανταλλαγή, επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που συλλέγουν και χρησιμοποιούν     ο ΟΑΕΔ και το ΕΙΕΑΔ με ταυτόχρονη τήρηση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα

• την ανάληψη κοινών δράσεων στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής

Με αφορμή την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ, ο Πρόεδρος του ΕΙΕΑΔ Αριστοτέλης Βαβουγυιός δήλωσε:

«Κεντρικός άξονας της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, που συλλέγει, επεξεργάζεται, αναλύει και οπτικοποιεί δεδομένα της αγοράς εργασίας μέσα από ένα εξελιγμένο πληροφορικό σύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας. Οι αναλύσεις του εξετάζουν τη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας, τον αντίκτυπό της στην προσφορά και ζήτηση εργασίας και τη διαχρονική επίδοση των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.