ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

07/04/2015

Με Απόφαση της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρ. πρωτ.Δ23/οικ.13777/957  02/04/2015) ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του Προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη” έως την 30η /09/2016, και με ημερομηνία κατάθεσης φακέλων αποπληρωμής έως την 31η /10/2016.