ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αθήνα, 21/07/2017

Επισυνάπτεται η Νέα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΕΙΕΑΔ και Φορέων Υλοποίησης.

Επισημαίνεται ότι για την καταβολή της πρώτης δόσης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

1.   Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (βλ. σελ. 8 της Σύμβασης):

    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη αλληλοεπικάλυψης των δράσεων από άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα,

    Εγγυητική Επιστολή ύψους 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου.

2.  Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον Τελικό Δικαιούχο/Διαχειριστή Φορέα – με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης – η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τελικό κατάλογο ωφελουμένων και από σύντομη αιτιολογημένη έκθεση της υπεύθυνης Κοινωνικής Λειτουργού του σχεδίου, που αφορά στο σύνολο των ωφελουμένων, (βλ. σελ. 6 της Σύμβασης)

3.   Τιμολόγιο Επιχορήγησης,

4.   Φορολογική Ενημερότητα,

5.   Ασφαλιστική Ενημερότητα,

6.   Πιστοποιητικό μη λύσης,

7.   Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

Επισυνάπτεται η Νέα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΕΙΕΑΔ και Φορέων Υλοποίησης.

 Επισημαίνεται ότι για την καταβολή της πρώτης δόσης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (βλ. σελ. 8 της Σύμβασης):

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη αλληλοεπικάλυψης των δράσεων από άλλα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα,

Εγγυητική Επιστολή ύψους 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου.

Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον Τελικό Δικαιούχο/Διαχειριστή Φορέα – με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης – η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τελικό κατάλογο ωφελουμένων και από σύντομη αιτιολογημένη έκθεση της υπεύθυνης Κοινωνικής Λειτουργού του σχεδίου, που αφορά στο σύνολο των ωφελουμένων, (βλ. σελ. 6 της Σύμβασης)

Τιμολόγιο Επιχορήγησης,

Φορολογική Ενημερότητα,

Ασφαλιστική Ενημερότητα,

Πιστοποιητικό μη λύσης,

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.