ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ «Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ»: Τροποποίηση πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου εκπαιδευτών/τριών

Αθήνα, 24/10/2017

Τροπoποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου εκπαιδευτών/τριών στο πλαίσιο του έργου με Κωδικό «EGF/2015/011 GR/SUPERMARKET LARISSA»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

https://form.jotformeu.com/71971810937363