ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ «Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ» – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αθήνα, 02/11/2017

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με Αρ. Πρ.: 5612/19.10.2017 Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομών υλοποίησης δράσεων κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1, του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

Έντυπο Υποβολής Ένστασης