ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΑΕΠ): ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20/11/2011

Παλαιότερες Εκδόσεις και Θέματα Στατιστικής Ανάλυσης

Θέματα Στατιστικής Ανάλυσης

Μπορείτε να ανατρέξετε σε στοιχεία της αγοράς εργασίας, όπως το ιστορικό αρχείο της Εγγεγραμμένης Ανεργίας 2003-2008, τους δείκτες πολιτικών αγοράς εργασίας της Επιτροπής Απασχόλησης για την Ελλάδα και αναλυτικά στοιχεία ωφελουμένων από υπηρεσίες Εξατομικευμένης Προσέγγισης των Κ.Π.Α. του ΟΑΕΔ (2003-2008).

Στοιχεία Ο.Α.Ε.Δ. (ιστορικό αρχείο)

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του Ο.Α.Ε.Δ. και από τον Απρίλιο του 2004 έως και τα μέσα του 2008, επικαιροποιούνταν σε καθημερινή βάση και αναρτιόνταν σε μηνιαία βάση στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Οι διαθέσιμοι δείκτες αναλύονται, ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, μορφωτικό επίπεδο, διάρκεια ανεργίας και επαγγελματική κατηγορία.

Με τη λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ο.Α.Ε.Δ., διαθέσιμα στοιχεία για την εγγεγραμμένη ανεργία καθώς και στοιχεία ωφελουμένων από τις υπηρεσίες της Εξατομικευμένης Προσέγγισης μπορούν να αναζητηθούνε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Στοιχεία Εγγεγραμμένης Ανεργίας 2003-2008

 

 

Ωφελούμενοι από Εξατομικευμένες Υπηρεσίες 2003-2008

 

 • Δείκτες Πολιτικών Αγοράς Εργασίας (LMP)

Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των επιδόσεων των πολιτικών για την απασχόληση και της προόδου της, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες που ορίζονται από το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO). Οι δείκτες, οι οποίοι στο σύνολό τους είναι 54, χωρίζονται σε 27 δείκτες παρακολούθησης (κύριοι δείκτες) καθώς και σε 37 δείκτες για ανάλυση (παρέχουν περαιτέρω πληροφόρηση). Η πλειοψηφία των δεικτών αυτών υπολογίζονται από την Eurostat ενώ υπάρχουν 7 δείκτες που βασίζονται σε εθνικές πηγές.

1 Δείκτες απασχόλησης για την παρακολούθηση της Ευρωπαικής Στρατηγικής για την Απασχόληση (2006-2008)

Οι δείκτες από εθνικές πηγές (παρέχονται δηλαδή από τα Κράτη Μέλη και όχι από την Eurostat), συμπεριλαμβάνονται σε παράρτημα του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, είτε αποστέλονται ξεχωριστά στην Ομάδα Υποστήριξης της Επιτροπής Απασχόλησης. Οι δείκτες για την παρακολούθηση των ΚΓΑ που προέρχονται από εθνικές πηγές είναι οι εξής: Προληπτικές ενέργειες και Νέο αρχή (19.Μ3)), Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων (19.Μ4) και Διαφορές στην αγορά  εργασίας για τις ευπαθείς ομάδες(19.Μ5). Οι δείκτες για την περαιτέρω ανάλυση των ΚΓΑ που προέρχονται από εθνικές πηγές είναι οι εξής: Φροντίδα για τα εξαρτώμενα άτομα τρίτης ηλικίας (18.Α7), Εισροή στη μακροχρόνια ανεργία (19.Α1), Συνεχής παρακολούθηση  των συμμετεχόντων σε ενεργητικά μέτρα (19.Α4), και Αδήλωτη εργασία (19.Α1).

Με τη λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ο.Α.Ε.Δ., διαθέσιμα στοιχεία για τους δείκτες απασχόλησης (πέραν του έτους 2008) μπορούν να αναζητηθούνε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Δείκτες απασχόλησης:

2 Ετήσεις Εκθέσεις Συμμετεχόντων και Δαπανών Πολιτικών Αγοράς Εργασίας- Κράτη Μέλη Ε.Ε

 

 

3 Ετήσιες απολογιστικές αναφορές Πολιτικών Αγοράς Εραγσίας (Qualitative Reports- LMP)

Οι ποιοτικές αναφορές (Qualitative Reports) της Eurostat για την LMP παράγονται μέσα από τη Βάση Δεδομένων Πολιτικών Αγοράς Εργασίας (LMP – Labour Market Policies), που λειτουργεί στην ΠΑΕΠ Α.Ε. Οι αναφορές αυτές παράγονται μια φορά το χρόνο, συνήθως τον Οκτώβριο και περιέχουν ποιοτικά στοιχεία για όλα τα μέτρα πολιτικών αγοράς εργασίας που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η παραγωγή αυτών των αναφορών βασίζεται στη συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των απολογιστικών εκθέσεων που αποστέλουν στην ΠΑΕΠ Α.Ε. οι αρμόδιοι για την υλοποίηση ενεργητικών και παθητικών μέτρων φορείς.

Ποιοτικές αναφορές μέτρων απασχόλησης για την Ελλάδα:

4 Ειδικές Αναφορές Πολιτικών Αγοράς Εργασίας- Ελλάδα

Στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ)

Στοιχεία αγοράς εργασίας Πληθυσμού 15 ετών και άνω – Σύνολο Χώρας

 

Στοιχεία αγοράς εργασίας Πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω- Περιφέρειες

Μελέτες

Η ΠΑΕΠ Α.Ε. εξετάζει σε μελέτες που πραγματοποιεί, ποικίλα θέματα αγοράς εργασίας, όπως την επίδραση των

εργασιακών σχέσεων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τα λοιπά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας.

Για παράδειγμα στη δεύτερη έκδοση της μελέτης για τις μορφές ευελιξίας στην ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζονται

αναλύσεις για τα εξής ζητήματα: νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ευέλικτες

μορφές απασχόλησης, καθεστώς των ατομικών και ομαδικών απολύσεων, σχέση της ευελιξίας με την κερδοφορία

των επιχειρήσεων και την ποιότητα της εργασίας. Παράλληλα το μελετητικό έργο της ΠΑΕΠ Α.Ε. επεκτείνεται και σε

θέματα αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με τη μορφή ανάπτυξης χρηστικών δεικτών και συστημάτων

αξιολόγησης της εφαρμογής τέτοιων πολιτικών μέτρων.

Έντυπες Μελέτες

Ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας – Αποτελέσματα συνεντεύξεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων, Μάρτιος 2010

Ανάπτυξη Χρηστικών Δεικτών για την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης – Συνοπτική Παρουσίαση έργου, Ιανουάριος 2006

Ανάπτυξη Πιλοτικού Συστήματος Αξιολόγησης Μέτρων Πολιτικών Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, Μάρτιος 2005

Αναπτυξιακές δυνατότητες, ανάλυση Αγοράς Εργασίας, διάγνωση αναγκών και προτάσεις πολιτικής στο νομό Αρκαδίας, Μάρτιος 2004

Αναπτυξιακές δυνατότητες, ανάλυση Αγοράς Εργασίας, διάγνωση αναγκών και προτάσεις πολιτικής για τους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, Φεβρουάριος 2004

Η πολιτική της Νομιμοποίησης Παράνομων Μεταναστών: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Μάρτιος 2004

Αναπτυξιακές δυνατότητες, Αγορά Εργασίας και προοπτικές απασχόλησης στο Νομό Αχαϊας, Ιούνιος 2003

Πρόγραμμα Επιχορήγησης του ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων (ΝΘΕ) 2001, Δεκέμβριος 2003

Μελέτη ζήτησης Ειδικοτήτων και Δεξιοτήτων

Στόχος του συστήματος διερεύνησης της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η εκτίμηση της κλαδικής και επαγγελματικής διάρθρωσης της απασχόλησης και στον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης των ειδικοτήτων και δεξιοτήτων καθώς και των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο συνόλου οικονομίας αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

Η ΠΑΕΠ Α.Ε. στα πλαίσια του έργου αυτού ολοκλήρωσε μεγάλου εύρους έρευνα πεδίου για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας. Τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και για τους νομούς και τις περιφέρειες της χώρας ολοκληρώθηκαν εκθέσεις που περιγράφουν την κατάσταση της αγοράς εργασίας και την προβλεπόμενη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στις περιφέρειες και στους νομούς.

Πιο αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις εκθέσεις αυτές και για τους εξής νομούς:

Αχαίας Αιτωλοκαρνανίας Αργολίδας Αρκαδίας Άρτας
Αττικής(2004) Δωδεκανήσων Δράμας Έυβοιας(2004) Έβρου(2004)
Φλώρινας Χαλκιδικής(2004) Χανίων Χίου(2004) Ηλείας
Ημαθείας(2004) Ιωαννίνων(2004) Καρδίτσας(2004) Καστοριάς(2004) Καβάλας(2004)
Κεφαλληνίας Κέρκυρας(2004) Κιλκίς Κορινθίας Κοζάνης
Κυκλάδων Λακωνίας Λάρισας Λασιθίου Λέσβου(2004)
Μαγνησίας Μεσσηνίας Πέλλας Πιερίας Πρέβεζας
Ρεθύμνου Ροδόπης Σάμου(2004) Σερρών Θεσπρωτίας
Θεσσαλονίκης(2004) Τρικάλων Βοιωτίας(2004) Ξάνθης Ζακύνθου(2004)

Πέραν των ανωτέρω συνοπτικών τευχών, η ΠΑΕΠ Α.Ε. πραγματοποίησε και αναλυτικές μελέτες, στους Νομούς Ηρακλείων (2005)Δωδεκανήσων (2004),Έύβοιας (2004) και Σερρών (2005).

Επετηρίδες Αγοράς Εργασίας

Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας: Σύνολο Χώρας

Η Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας αποτελεί μία από τις τακτικές ετήσιες εκδόσεις της Διεύθυνσης Ερευνών και Μελετών της Π.Α.Ε.Π. A.E.. Εκδόθηκε για τα έτη: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας και αναλύονται τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκδοση του 2005 περιλαμβάνονται αναλύσεις για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εξελίξεις στα μεγέθη της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προσδιοριστικοί παράγοντες του δυναμισμού των επιχειρήσεων και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ: Επετηρίδα 2002 , Επετηρίδα 2003 , Επετηρίδα 2004 , Επετηρίδα 2005 , Επετηρίδα 2006 , Επετηρίδα 2007

Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας: Περιφέρειες και Νομοί

Η «Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας: Περιφέρειες και Νομοί» αποτελεί μία από τις τακτικές ετήσιες εκδόσεις της Διεύθυνσης Ερευνών και Μελετών η οποία εκδόθηκε το 2004, το 2005, το 2006 και το 2007. Στην έκθεση αυτή δίνεται έμφαση στην ανάλυση των στοιχείων της αγοράς εργασίας σε επίπεδο περιφέρειας και νομού. Στην έκδοση του 2005 παρουσιάστηκαν τα δημογραφικά δεδομένα ανά περιφέρεια και νομό, τα οικονομικά δεδομένα ανά περιφέρεια και νομό, τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης και της ανεργίας σε επίπεδο περιφέρειας, τα χαρακτηριστικά της εγγεγραμμένης ανεργίας σε επίπεδο νομού καθώς και ειδικά θέματα για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης σε επίπεδο περιφέρειας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙΕπετηρίδα 2004 , Επετηρίδα 2005 , Επετηρίδα 2006 , Επετηρίδα 2007

Κείμενα Εργασίας

Ο σκοπός της σειράς των κειμένων εργασίας είναι η σε τακτά χρονικά διαστήματα κειμένων εργασίας που στηρίζονται στην επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για την αγορά εργασίας ή και αποτελούν πτυχές ενός ερευνητικού έργου εν εξελίξει. Ο επιδιωκόμενος στόχος αυτής της έκδοσης είναι η ταχύτερη ενημέρωση της πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων, των λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων και του ευρύτερου κοινού σε θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας και γενικότερη την κοινωνική προστασία.

Αναλυτικότερα έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τα κάτωθι κείμενα εργασίας:

 • No1: Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα:τι μας λένε τα στοιχεία για την προσφορά εργασίας, Νοέμβριος 2002
 • Νο2: Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα:τι μας λένε τα στοιχεία για την ανεργία, Νοέμβριος 2002
 • Νο3: Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα:τι μας λένε τα στοιχεία για την απασχόλησης, Ιανουάριος 2003
 • Νο4: Δείκτες παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης I: Απασχόληση και Ανεργία, Ιανουάριος 2003
 • Νο5: Η αγορά εργασίας για τις γυναίκες την περίοδο 2000-2002,Ιανουάριος 2003
 • Νο6: Η αγορά εργασίας για τoυς νέους την περίοδο 2000-2002,Ιανουάριος 2003
 • Νο7: Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα την περίοδο 1992-2002, Φεβρουάριος 2003
 • Νο8: Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας των πολιτικών μηχανικών και τάσεις στις άλλες χώρες, Μάρτιος 2003
 • Νο9: Ευελιξία και οργάνωση της εργασίας: Εμπειρικά στοιχεία από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μάρτιος 2003
 • Νο10: Φτώχεια- Κοινωνική προστασία και εργασία: Η περίπτωση τεσσάρων Ευρωπαϊκών Κρατών, Ιούλιος 2003
 • Νο15: Η μερική απασχόληση στην Ελλάδα την περίοδο 1996-2002, Μάρτιος 2004
 • Νο16: Στοιχεία Εγγεγραμμένης ανεργίας: Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος 2003, Μάρτιος 2004

Νο17: Ευελιξία και οργάνωση της εργασίας: Μερική απασχόληση και δυναμισμός των επιχειρήσεων, Μαϊος 2004

Εκθέσεις

Οι εκθέσεις της ΠΑΕΠ Α.Ε. αναφέρονται στη παρουσίαση συγκεκριμένων πολιτικών μέτρων απασχόλησης και δράσεων που υιοθετούνται, υλοποιούνται ή σχεδιάζονται από την Ελλάδα και τα υπόλοιπα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και περιλαμβάνονται στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση, των χωρών αυτών.

 1. Έκθεση παρουσίασης και αποτίμησης προγράμματος Νέων Ελεύθερων Επαγγελματικών ΝΕΕ (ΟΑΕΔ έτους 2002).
 2. Έκθεση παρουσίασης και αποτίμησης προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας ΝΘΕ (ΟΑΕΔ έτους 2002).
 3. Έκθεση παρουσίασης και αποτίμησης αποτελεσμάτων προγράμματος STAGE (ΟΑΕΔ έτους 2002), Μάρτιος 2004
 4. Έκθεση σύνθεσης αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ΝΘΕ & ΝΕΕ του ΟΑΕΔ έτους 2002
 5. Τελική έκθεση παρουσίασης στοιχείων προγράμματος Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ΝΕΕ (ΟΑΕΔ- περιόδου 01/01/2003-15/12/2004), Φεβρουάριος 2005
 6. Τελική έκθεση παρουσίασης στοιχείων προγράμματος Νέων Νέων Θέσεων Εργασίας (ΟΑΕΔ έτους 2003), Φεβρουάριος 2005
 7. Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης: Μέτρα και δράσεις στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και εφαρμογές τους στην Ελλάδα, Τεύχος Πρώτο, Οκτώβριος 2004

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης: Μέτρα και δράσεις στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και εφαρμογές τους στην Ελλάδα, Τεύχος Δεύτερο, Δεκέμβριος 2005

Συμπεράσματα Συνεδρίων

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΠΑΕΠ Α.Ε., περιλαμβάνεται και η διοργάνωση συνεδρίων με στόχο την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και θέσεων σε θέματα αγοράς εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το συνέδιο που διοργάνωσε το 2003 η ΠΑΕΠ, στα πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαική Ένωση με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαικής Επιτροπής. Οι εργασίες του συνεδρίου αφορούσαν τις έννοιειες της τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρωπαική Ένωση- Κοινή Δράση σε τοπικό επίπεδο : “Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερη διακυβέρνηση”.

Αναλυτικότερα:

 • Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τοπικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης, Ρόδος, Μαϊος 2003- GR
 • Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τοπικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης, Ρόδος, Μαϊος 2003- EN
 • Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τοπικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης, Ρόδος, Μαϊος 2003- FR
 • Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τοπικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης, Ρόδος, Μαϊος 2003- GER

Το μέλλον της Εργασίας: Βασικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης-GR